English District Collectorate, Thane
 

मुख्यपान 

 
 

 
 

लोकशाही दिन

 
 
 

सन 1999 पासून शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन परीपत्रक क्रं. प्रसुधा-1099/सीआर-23/99/18-अ दिनांक 29/12/99 अन्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येत होता. सदर लोकशाही  दिनांत नागरीकांचे तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर जनतेला न्याय मिळण्यासाठी शासन परीपत्रक क्रं. प्रसुधा-1001/प्र.क्रं.70/2001/18-अ दिनांक 10/11/2001 अन्वये मंत्रालय लोकशाही दिन मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात येत आहे.

 

त्यानंतर सदर कार्यपध्दतीत सुधारणा होऊन शासन परीपत्रक क्रं. प्रसुधा-1002/सीआर-69/2002/18-अ दिनांक 22/07/2002अन्वये महिन्याचे दुस-या सोमवारी विभागीय स्तरावर मा.विभागीय आयुक्त, यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येत आहे.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबधितातील नागरीकांचे तक्रारीचे निवारण जलद गतीने होण्यासाठी शासन परीपत्रक क्रं.महालो/1007/212/प्र.क्रं.53/07/18-अ दिनांक 7/11/2007 अन्वये बृहन्मुंबई, पुणे व नागपूर या महानगर पालिका प्रमाणेच उर्वरीत सर्व महानगरपालिकांमध्ये महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी महानगरपालिका लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो.

 

शासन परीपत्रक क्रं. प्रसुधा-2011/प्र.क्रं.189/11/18-अ दिनांक 26/09/2012अन्वये तालुका / जिल्हा / महानगर पालिका / विभागीय / मंत्रालयीन स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणीबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित करणेत आलेले आहेत.

 

लोकशाही दिन खालीलप्रमाणे आयोजित करण्यात येतो

 

अ. क्र.

लोकशाही दिन स्तर

लोकशाही दिनाचा दिवस

अर्जाचा विहित नमुना

1

तालुका स्तर

प्रत्येक महिन्याच्या तिस-या सोमवारी

Download

2

जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त स्तर

प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी

Download

3

विभागीय आयुक्त स्तर

प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या सोमवारी

Download

4

मंत्रालय स्तर

प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी

Download

 

वरीलप्रमाणे प्रत्येक स्तरावर लोकशाहीदिन आयोजित करण्यात येतो.सदर दिवशी सार्वजनिक सुटटी असल्यास त्यानंतर येणा-या कामकाजाचे दिवशी लोकशाहीदिन आयोजित करण्यात येतो.

 

ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये निवडणुकीकरींता आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली असल्यास अशा ठिकाणी त्या स्तरावरील लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येवू नये,असे शासनाचे आदेश आहेत.

 

तालुका लोकशाही दिन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तहसिलदार असतील,जिल्हाधिकारी लोकशाहीदिनामध्ये अध्यक्ष‍ जिल्हाधिकारी असतील, महानगर पालिका लोकशाही दिन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष संबधित महानगर पालिका आयुक्त असतील,विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिनाचे अध्यक्ष‍ विभागीय आयुक्त असतील,आणि मंत्रालय लोकशाही दिनाचे अध्यक्ष‍ मा.मुख्यमंत्री असतील.

 

वरील पैकी जिल्हाधिकारी व मंत्रालयीन स्तर वगळता इतर दोनही स्तरावरील लोकशाही दिन कार्यक्रम मुख्यालयाचे ठिकाणी 10.00 वाजता आयोजित करण्यात येतो.शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांजकडील मंलोद/1015/वेब/प्र.क्रं.86/2015/ लो.दि.कक्ष दिनांक 5/10/2015 नुसार मंत्रालयीन स्तरावरील लोकशाहीदिन सकाळी 11.00 ते 12.00 या वेळेत दूरचित्रवाणी परिषदेव्दारा (Video Conferencing)आयोजित करणेत येतो व जिल्हाधिकारी स्तराचा लोकशाहीदिन दुपारी 1.00 वाजता आयोजित करणेत येतो.

अर्ज स्विकृती निकष

*

अर्जदार यांनी त्यांचा अर्ज विहित नमुन्यात करावा ( नमुना प्रपत्र 1 ते 1 ड)

*

तक्रार /निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे असावी.

*

चारही स्तरावरील लोकशाही दिनाकरिता अर्जदाराने अर्ज विहित नमुन्यात 15 दिवस आधी दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक आहे.

*

तालुका लोकशाही दिनांनतर 1 महिन्याने जिल्हाधिकारी /महानरपालिका आयुक्त लोकशाही दिनांत अर्ज करता येईल. जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त लोकशाही दिनांनंतर दोन महिन्याने विभागीय लोकशाही दिनांत विभागीय आयुक्त लोकशाही दिनांनंतर दोन महिन्यानी मंत्रालय लोकशाही दिनांत अर्ज करता येईल.

 

कोणत्या विषयावरील अर्ज स्विकारले जात नाहीत ?

*

न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे

*

राजस्व/ अपिल्स

*

सेवाविषयक,आस्थापना विषयक बाबी

*

विहित नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज

*

अंतिम उत्तर दिलेले आहे/देण्यात येणार आहे अशा प्रकरणी पुन्हा त्याच विषया संदर्भात केलेले अर्ज

*

तक्रार /निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाची नसेल तर

*

वरीलप्रमाणे जे अर्ज लोकशाही दिनाकरिता स्विकृत करता येऊ शकणार नाहीत असे अर्ज संबधित विभागाकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी आठ दिवसांत पाठविण्यात यावे व त्याची प्रत अर्जदारासह पुष्टाकिंत करावी.

 
 

मुख्यपान    |      संकेतस्थळाबाबत    |     उपयोग करायच्या अट    |    धोरणे व अस्विकार    |    संपर्क साधा

 

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the various departments.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.