English District Collectorate, Thane
 

मुख्यपान 

 
 

 

लोक प्रतिनिधी 

 
 

विधानसभा सदस्य

अ.क्र

मतदार संघाचे नांव

सदस्यांचे नाव

पत्ते

दूरध्वनी / भमणध्वनी क्रमांक

1

134 भिवंडी

ग्रामीण (अ.ज)

श्री. शांताराम तुकाराम मोरे

मॉ.साहेब मिनाताई ठाकरे कॉम्पलेक्स, मु.पो. पडघा, ता. भिवंडी

9503591581 / 9096418707

2

135

शहापूर (अ.ज.)

श्री. बरोरा पांडुरंग महादू

साईकृपा, परांजपे नगर, पो. आवरे, ता. शहापूर, जि. ठाणे पिन कोड - 421 601

9422385444

3

136

भिवंडी पश्चिम

श्री. चौगुले महेश प्रभाकर

रुम नं. 285, ज्ञानेश्वर मंदीराजवळ, गौरीपाडा, भिवंडी, जि. ठाणे, पिन कोड 421302

9823505000

4

137

 भिवंडी पूर्व

श्री. रुपेश लक्ष्मण म्हात्रे

हाऊस नं. 41/1, अनंत निवास, भादवड, पोस्ट दांडेकरवाडी, ता. भिवंडी, जि. ठाणे

9320959000

5

138

कल्याण पश्चिम

     श्री.नरेंद्र बाबुराव पवार

बिल्डींग नं. 6, रुम नं. 101, इंद्रपस्थ अपार्टमेंट, मोहिंदर सिंग काबुल सिंग रोड, आधारवाडी, कल्याण (पश्चिम)पिन न. 421 301

9920923939/9223570096

6

139 मुरबाड

श्री.किसन शंकर कथोरे

दत्तनिवास, बो-हाडपाडा रोड, चिंचेश्वरी पाडा, बदलापूर गाव   9422073551

7

140

अंबरनाथ (अ.जा.)

डॉ.बालाजी किनिकर

फ्लॅट नं. 302, जैन प्लाझा, 2 रा मजला, शिवाजीचौक, अंबरनाथ (पूर्व)

  9823195200

8

141

उल्हासनगर

श्रीमती. जोती पप्पू कलानी

फ्लॅट नं. 274, कलानी महल, खेमानी, उल्हासनगर 2.

0251-3294922

9

142

कल्याण पूर्व

श्री. गणपत काळू गायकवाड

वैभव निवास, गोरक्षनाथ मंदिरामागे, पूणे लिंक रोड, तिसगाव नाका, कल्याण (पूर्व)

  9821118333/ 0251-2351001

10

143

डोंबिवली

श्री.रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण

आशापार्क, पांडुरंगवाडी, मानपाडा रोड, डोंबिवली (पूर्व)

 9819503999

11

144

कल्याण ग्रामीण

 
     श्री. भोईर सुभाष गणू चंद्ररत्न, शिळफाटा, ठाकूर पाडा, पोस्ट-पडले, मुंब्रा, जिल्हा ठाणे 9821075565

12

145

मिरा भाईंदर

श्री.नरेंद्र मेहता

डी- 6, शगून बंगला, गोल्डन नेस्ट, फेज -3 , मिराभाईंदर रोड, मिरारोड (पूर्व)

9821346115

13

146

ओवळा माजिवडा

श्री.प्रताप बाबुराव सरनाईक

बी-1/बी-2, विहंग गार्डन, रेमन्ड कंपनीसमोर, पोखरण रोड नं. 1, वर्तकनगर, ठाणे (पश्चिम)

 9821505000

 

14

147

कोपरी-पाचपाखाड

श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे

शिवशक्ती भवन, किसन नगर क्र. 2, वागळे इस्टेट नं. 2, रोड नं. 22, ठाणे   9870075567

15

148 ठाणे

श्री. केळकर संजय मुकुंद

604, लक्ष्मी नारायण टॉवर, विठ्ठल सेना, दत्त मंदिर कंपाऊंड, नौपाडा, जि. ठाणे

9821191111

16

149
मुंब्रा-कळवा

श्री.जितेंद्र सतीश आव्हाड

सी-10/11, विश्वजित सोसायटी, वीर सावरकर मार्ग, नौपाडा, ठाणे (पश्चिम)    9820055300

17

150

ऐरोली

श्री. संदीप गणेश नाईक

डी-102, बालाजी गार्डन, सेक्टर -11, कोपरखैरणे, नवीमुंबई, पिन कोड - 400 709

9322223549

18

151

बेलापूर

     श्रीमती. मंदा विजय म्हात्रे

गौरव, सेक्टर 29 बेलापूर, जि. ठाणे

9820075727

विधानपरिषद सदस्य

अ.क्र

मतदार संघाचे नांव

सदस्यांचे नाव

पत्ते

दूरध्वनी / भमणध्वनी क्रमांक

1

कोकण विभाग पदवीधर
मतदार संघ

श्री. निरंजन वसंत डावखरे

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

201, गौतम दीप, वीर बाजीप्रभू देशपांडे मार्ग, घंटाळी, ठाणे पश्चिम

9892025555

2

ठाणे स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ

श्री. रवींद्र सदानंद फाटक

शिवसेना

रा.1001/1002,कारलेल, रहेजा गार्डन,एल.बी.एस.मार्ग,ठाणे पश्चिम

9930099999

3

कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघ

श्री. बाळाराम दत्तात्रय पाटील शेकाप

रा. मु.पो.नावडे ता.पनवेल जि.रायगड

0251-2523111
2530507

9370177517

4

विधानपरिषद सदस्य

श्री. नरेंद्र अणासाहेब पाटील

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

प्रोग्रेसिव्ह हायनेस, प्लॉट नं. 5 व 6, सेक्टर -16, एस.बी. आय च्या बाजूला, सानपाडा (पूर्व )नवीमुंबई

9930919009

5

विधानपरिषद सदस्य

श्री. संजय दत्त         भारतीय कॉग्रेस पार्टी

दत्त निवास, रामबाग लेन नं. 5, कल्याण (पश्चिम)

0251-2211010

6

विधानपरिषद सदस्य

श्री. जगंन्नाथ सखाराम शिंदे राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी

रा.शिंदे बिल्डिग, कोळसेवाडी,कल्याण

9821081248

लोकसभा सदस्य

अ.क्र

मतदार संघाचे नांव

सदस्यांचे नाव

पत्ते

दूरध्वनी / भमणध्वनी क्रमांक

1

23-भिवंडी

श्री. कपिल मोरेश्वर पाटील भारतीय जनता पार्टी

मोरेश्वर अंजूर दिवे, पोस्ट - अंजूर, ता. भिवंडी, जि. ठाणे

02522-266083 / 9013869271 / 9820610040

2

24-कल्याण

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना

शिवशक्ती भवन, किसन नगर नं. 2, वागळे इस्टेट, ठाणे

9867112820

3

25- ठाणे

श्री. राजन विचारे शिवसेना

डी अल्मेडा अपार्टमेंट, गोविंद बछागी रोड, चरई ठाणे, (पश्चिम),

9821191111

राज्यसभा सदस्य

अ.क्र

मतदार संघाचे नांव

सदस्यांचे नाव

पत्ते

दूरध्वनी / भमणध्वनी क्रमांक

1

राज्यसभा सदस्य

श्री.  विजय सहस्त्रबुध्दे    भारतीय जनता पार्टी

लुईसवाडी, ठाणे

 

Back To Top

 
 

मुख्यपान    |      संकेतस्थळाबाबत    |   उपयोग करायच्या अट    |    धोरणे व अस्विकार    |    संपर्क साधा

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the various departments.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.