English District Collectorate, Thane
 

मुख्यपान 

 
 
 

 

अंतिम मतदार यादी

 
 

तहसिलनिहाय मतदार यादी

शहापूर

1-शिरोळ, 2-मोखावणे, 3-डोळखांब, 4-साकडबाव, 5-बिरवाडी, 6-आवाळे, 7-वासिंद (पश्चिम), 8-आसनगांव, 9-चेरपोली, 10-गोठेघर, 11-नडगांव, 12-मळेगांव, 13-किन्हवली, 14-सोगांव

 

मुरबाड

15-माळ, 16-वैशाखरे, 17-धसई, 18-सरळगांव, 19-कुडवली, 20-देवगांव, 21-शिरवली, 22-डोंगरन्हावे

  

कल्याण

23-खडवली, 24-घोटसई, 25-मांजर्ली, 26-कांबा, 27-म्हारळ, 28-खोणी

 

भिवंडी

29-गणेशपूरी, 30-अंबाडी, 31-मोहंडुळ, 32-बोरीवली तफें राहुर, 33-पडघा, 34-लोनाड, 35-कवाड खुर्द, 36-दाभाड, 37-महापोली, 38-शेलार, 39-खोणी, 40-काटई, 41-कांबे, 42-खारबांव 43-कारिवली, 44-राहनाळ, 45-काल्हेर, 46-पुर्णा, 47-अंजूर, 48-रांजनोली, 49-कोन

 

अंबरनाथ

50-चरगांव, 51-नेवाळी, 52-वाडी, 53-वांगणी

 

 

मुख्यपान    |      संकेतस्थळाबाबत    |     उपयोग करायच्या अट    |    धोरणे व अस्विकार    |    संपर्क साधा

 

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the various departments.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.