आपले सरकार केंद्र-शुध्दीपत्रक,अधिसूचना व नोंदणी अर्ज नमुना

जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची माहिती

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत-उल्हासनगर महापालिका

अनाधिकत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स बाबत जनहित याचिका 155/2011

पाणथळ तक्रार निवारण बाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळ तक्रार निवारणबाबत

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत

शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश

वित्तीय मालमत्तेचे संपादन पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अन्वये ताबा मिळणेबाबत

महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण व विरुपीकरण (प्रतिबंध) कायदा 1995  

महिला व बालविकास विभाग