अव्वल कारकून संवर्गाची दि.01-01-2015 रोजीची अंतरिम जेष्ठता यादी

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.01-01-2015 रोजीची अंतरिम जेष्ठता यादी

वैद्यकीय अधिकारी गट अ या पदावरील भरती - अंतिम निवड यादी

तृतीय रेती फेर ई-निविदा व ई-लिलाव सुचना 2016-17

अनाधिकृत मंडपांवर केलेली कारवाई

वैद्यकीय अधिकारी गट अ या पदावरील भरती (जाहिरात व अर्जाचा नमुना)

मग्रारोहयो - खाजगी वाहन मासिक भाडेतत्वावर घेण्यासाठी फेर ई-निविदा

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत

मग्रारोहयो - खाजगी वाहन मासिक भाडेतत्वावर घेण्यासाठी ई-निविदा

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.1.1.2016 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

अव्वल कारकून संवर्गाची दि.1.1.2016 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

Map Showing Prioritization for Artificial Recharge 2016-17

Map Showing Prioritization for Artificial Recharge 2015-16

पोलीस पाटील भरती 2016

तलाठी भरती 2016

शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश

वित्तीय मालमत्तेचे संपादन पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अन्वये ताबा मिळणेबाबत

मागासवर्गीय महामंडळाची व्यवसाय कर्ज वाटप यादी

महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण व विरुपीकरण (प्रतिबंध) कायदा 1995  

महिला व बालविकास विभाग