बंद

आपले सरकार केंद्र-शुध्दीपत्रक,अधिसूचना व नोंदणी अर्ज नमुना

आपले सरकार केंद्र-शुध्दीपत्रक,अधिसूचना व नोंदणी अर्ज नमुना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
आपले सरकार केंद्र-शुध्दीपत्रक,अधिसूचना व नोंदणी अर्ज नमुना

ठाणे जिल्ह्यातील आपले सरकार केंद्राच्या यादीमधून CSC केंद्र वगळण्यात येत असून ठाणे जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्र व आपले सरकार केंद्र अशा एकूण ५४९ केंद्राना आपले सरकार केंद्र म्हणून याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे.

07/04/2018 31/12/2018 पहा (7 MB)