बंद

ठाणे जिल्हयातील पशुवैद्यकीय संस्थाना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठ्यासाठी वाहतुकीचे दरपत्रक मागविणेबाबत सन 2021-22

ठाणे जिल्हयातील पशुवैद्यकीय संस्थाना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठ्यासाठी वाहतुकीचे दरपत्रक मागविणेबाबत सन 2021-22
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
ठाणे जिल्हयातील पशुवैद्यकीय संस्थाना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठ्यासाठी वाहतुकीचे दरपत्रक मागविणेबाबत सन 2021-22

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, जि.ठाणे मु.शेलार, ता. भिवंडी जि. ठाणे या कार्यालयाच्या गोडाऊन मधून अंदाजे 35 ते 40 TASS कंटेनर (क्षमता 51.5 लिटर) क्षमतेचे द्रवनत्रपात्र उचलून ठाणे जिल्हयातील ठरलेल्या रुटप्रमाणे पशुवैद्यकीय संस्थाना दरमहा द्रवनग व रेतमात्रा वाटप करुन रिकामी द्रवनत्रपात्रे पुन्हा संस्थेच्या गोडाऊनला पोहच करणे

25/11/2021 03/12/2021 पहा (410 KB)