बंद

ठाणे जिल्ह्यतील पशु वैद्यकीय संस्थाना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठयासाठी वाहतुकीची निविदा सन २०२० – २१

ठाणे जिल्ह्यतील पशु वैद्यकीय संस्थाना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठयासाठी वाहतुकीची निविदा सन २०२० – २१
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
ठाणे जिल्ह्यतील पशु वैद्यकीय संस्थाना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठयासाठी वाहतुकीची निविदा सन २०२० – २१

जिल्ह्यतील पशु वैद्यकीय संस्थाना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठयासाठी वाहतुकीची निविदा सन २०२० – २१

21/07/2020 27/07/2020 पहा (459 KB)