बंद

ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गठित केलेल्या मंडप तपासणी पथकास मान्यता देणेकामी मा. जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडील आदेश क्र. गृह /कक्ष -१/टे -४/जनहित याचिका क्र. १७३/२०१०/कावि -२६८७५/२०२२,दि. १२/०८/२०२२.

ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गठित केलेल्या मंडप तपासणी पथकास मान्यता देणेकामी मा. जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडील आदेश क्र. गृह /कक्ष -१/टे -४/जनहित याचिका क्र. १७३/२०१०/कावि -२६८७५/२०२२,दि. १२/०८/२०२२.
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गठित केलेल्या मंडप तपासणी पथकास मान्यता देणेकामी मा. जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडील आदेश क्र. गृह /कक्ष -१/टे -४/जनहित याचिका क्र. १७३/२०१०/कावि -२६८७५/२०२२,दि. १२/०८/२०२२.

ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गठित केलेल्या मंडप तपासणी पथकास मान्यता देणेकामी मा. जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडील आदेश क्र. गृह /कक्ष -१/टे -४/जनहित याचिका क्र. १७३/२०१०/कावि -२६८७५/२०२२,दि. १२/०८/२०२२.

17/08/2022 16/08/2023 पहा (2 MB)