बंद

ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीतील खाणपट्ट्याचे / वाळूगटांचे पर्यावरण अनुमती / भूवैज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल तयार करणेसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करीता ई-निविदा

ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीतील खाणपट्ट्याचे / वाळूगटांचे पर्यावरण अनुमती / भूवैज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल तयार करणेसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करीता ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीतील खाणपट्ट्याचे / वाळूगटांचे पर्यावरण अनुमती / भूवैज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल तयार करणेसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करीता ई-निविदा

ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीतील खाणपट्ट्याचे / वाळूगटांचे पर्यावरण अनुमती / भूवैज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल तयार करणेसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करीता ई-निविदा

17/09/2020 23/09/2020 पहा (55 KB)