बंद

पाणी टंचाई २०२०-२०२१ , ( ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ ) ई-निविदा काढून ठेकेदार निश्चित करणेबाबत

पाणी टंचाई २०२०-२०२१ , ( ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ ) ई-निविदा काढून ठेकेदार निश्चित करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
पाणी टंचाई २०२०-२०२१ , ( ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ ) ई-निविदा काढून ठेकेदार निश्चित करणेबाबत

पाणी टंचाई २०२०-२०२१ , ( ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ ) ई-निविदा काढून ठेकेदार निश्चित करणेबाबत

25/01/2021 11/02/2021 पहा (8 MB)