बंद

भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय व लोकअदालत अपिलांची यादी

भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय व लोकअदालत अपिलांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय व लोकअदालत अपिलांची यादी

भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय व लोकअदालत अपिलांची यादी

27/11/2018 31/12/2019 पहा (170 KB)