बंद

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस मौजे – शिरोळ , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील ग. नं . / स. नं . १४०९ , क्षेत्र १-४४-०० हे . आर .

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस मौजे – शिरोळ , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील ग. नं . / स. नं . १४०९ , क्षेत्र १-४४-०० हे . आर .
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस मौजे – शिरोळ , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील ग. नं . / स. नं . १४०९ , क्षेत्र १-४४-०० हे . आर .

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस मौजे – शिरोळ , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील ग. नं . / स. नं . १४०९ , क्षेत्र १-४४-०० हे . आर .

15/09/2023 14/10/2023 पहा (293 KB)