बंद

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २१८/३/२, क्षेत्र ०-९३-०० हे . आर. , चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २१८/३/२, क्षेत्र ०-९३-०० हे . आर. , चौ. मी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २१८/३/२, क्षेत्र ०-९३-०० हे . आर. , चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २१८/३/२, क्षेत्र ०-९३-०० हे . आर. , चौ. मी.

10/06/2024 09/07/2024 पहा (295 KB)