बंद

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे -आटगांव ता. शहापूर जि . ठाणे येथील ग. नं ./स. नं . १५६/२ फ , क्षेत्र १-२१-०० हे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे -आटगांव ता. शहापूर जि . ठाणे येथील ग. नं ./स. नं . १५६/२ फ , क्षेत्र १-२१-०० हे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे -आटगांव ता. शहापूर जि . ठाणे येथील ग. नं ./स. नं . १५६/२ फ , क्षेत्र १-२१-०० हे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे -आटगांव ता. शहापूर जि . ठाणे येथील ग. नं ./स. नं . १५६/२ फ , क्षेत्र १-२१-०० हे.

25/04/2022 26/05/2022 पहा (463 KB)