बंद

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस मौजे – उसरोली , ता. भिवंडी , जि. ठाणे येथील ग. नं . / स. नं . ५२/३/क , क्षेत्र ०-२८-०० हे . आर . स. नं. २/१/क क्षेत्र ०१-०१-०० व स. नं. ९/५/क क्षेत्र ०-३७-०० हे . आर . ,

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस मौजे – उसरोली , ता. भिवंडी , जि. ठाणे येथील ग. नं . / स. नं . ५२/३/क , क्षेत्र ०-२८-०० हे . आर . स. नं. २/१/क क्षेत्र ०१-०१-०० व स. नं. ९/५/क क्षेत्र ०-३७-०० हे . आर . ,
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस मौजे – उसरोली , ता. भिवंडी , जि. ठाणे येथील ग. नं . / स. नं . ५२/३/क , क्षेत्र ०-२८-०० हे . आर . स. नं. २/१/क क्षेत्र ०१-०१-०० व स. नं. ९/५/क क्षेत्र ०-३७-०० हे . आर . ,

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस मौजे – उसरोली , ता. भिवंडी , जि. ठाणे येथील ग. नं . / स. नं . ५२/३/क , क्षेत्र ०-२८-०० हे . आर . स. नं. २/१/क क्षेत्र ०१-०१-०० व स. नं. ९/५/क क्षेत्र ०-३७-०० हे . आर . ,

15/09/2023 14/10/2023 पहा (287 KB)