बंद

लोकशाही दिन ऑगस्ट २०२४

लोकशाही दिन ऑगस्ट २०२४
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
लोकशाही दिन ऑगस्ट २०२४

जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन दिनांक ०५-०८-२०२४ रोजी दुपारी १.०० वा आयोजीत करणेत आला आहे.

02/07/2024 19/07/2024 पहा (1 MB)