बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

लोकशाही दिन – फेब्रुवारी-२०२०

प्रकाशित केले: 10/01/2020

लोकशाही दिन – फेब्रुवारी-२०२०

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

ठाणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

प्रकाशित केले: 04/01/2020

ठाणे जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी परिक्षा २०१९ – निकालपत्र

प्रकाशित केले: 30/12/2019

तलाठी परिक्षा २०१९ – निकालपत्र

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी परिक्षा २०१९ – अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

प्रकाशित केले: 30/12/2019

तलाठी परिक्षा २०१९ – अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी परिक्षा २०१९ – अपात्र,जादा ,गैरहजर यादी व रिक्त पदांचा तक्ता

प्रकाशित केले: 30/12/2019

तलाठी परिक्षा २०१९ – अपात्र,जादा ,गैरहजर यादी व रिक्त पदांचा तक्ता

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ निकालाचा अहवाल

प्रकाशित केले: 30/12/2019

शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ निकालाचा अहवाल

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ (पेसा) निकालाचा अहवाल

प्रकाशित केले: 30/12/2019

शासन प्राप्त तलाठी परिक्षा २०१९ (पेसा) निकालाचा अहवाल

अधिक