बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

जमिनी संबंधी सर्व भूमी अभिलेखांची माहिती

प्रकाशित केले: 28/12/2020

जमिनी संबंधीचे सर्व भूमी अभिलेखांच्या माहितीच्या महत्वाच्या लिंक्स महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. त्यावर डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ , मिळकत पत्रिका, महाभूनकाशा , जुने अभिलेख (ई-अभिलेख), ई-हक्क, आपली चावडी व भूलेख अशा सर्व लिंक्स महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध आहेत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

पालघर / ठाणे जिल्ह्यातील रेती घाटातून वाळू उत्खनन करणे व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा सन 2023 – 24

प्रकाशित केले: 26/05/2023

पालघर / ठाणे जिल्ह्यातील रेती घाटातून वाळू उत्खनन करणे व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा सन 2023 – 24

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा

प्रकाशित केले: 22/12/2022

ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

ठाणे जिल्ह्यातील रेती घाटातून वाळू उत्खनन करणे व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रथम फेर निविदा सन 2023 – 24

प्रकाशित केले: 26/05/2023

ठाणे जिल्ह्यातील रेती घाटातून वाळू उत्खनन करणे व उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रथम फेर निविदा सन 2023 – 24

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे – चेणे , ता. जि. ठाणे येथील स. न. १९१/२ क्षेत्र ०-२३-०० हे. आर., १२१/२ क्षेत्र ०-२३-० हे आर. , १२८ क्षेत्र ०-५२-० हे. आर.

प्रकाशित केले: 18/05/2023

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे – चेणे , ता. जि. ठाणे येथील स. न. १९१/२ क्षेत्र ०-२३-०० हे. आर., १२१/२ क्षेत्र ०-२३-० हे आर. , १२८ क्षेत्र ०-५२-० हे. आर.

अधिक