बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

कुणबी दस्तऐवज

प्रकाशित केले: 14/12/2023

कुणबी दस्तऐवजसाठी क्लिक करा

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आंबेखोर , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . ७/२/ब , क्षेत्र ३-२४-०० हे. आर चौ. मी.

प्रकाशित केले: 18/04/2024

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आंबेखोर , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . ७/२/ब , क्षेत्र ३-२४-०० हे. आर चौ. मी.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १७२ , क्षेत्र ९-९८-०० हे. आर चौ. मी.

प्रकाशित केले: 18/04/2024

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १७२ , क्षेत्र ९-९८-०० हे. आर चौ. मी.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १७१/१/१ , क्षेत्र २-७२-०० पैकी २-००-०० हे. आर चौ. मी. , स. नं . १७१/१/२ , क्षेत्र २-७२-०० पैकी ०-८०-०० हे. आर चौ. मी., स. नं . १७१/२/१ , क्षेत्र १-६१-०० पैकी १-४०-०० हे. आर चौ. मी., स. नं . १७१/२/२ , क्षेत्र ३-७६-०० पैकी ३-००-०० हे. आर चौ. मी.

प्रकाशित केले: 18/04/2024

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १७१/१/१ , क्षेत्र २-७२-०० पैकी २-००-०० हे. आर चौ. मी. , स. नं . १७१/१/२ , क्षेत्र २-७२-०० पैकी ०-८०-०० हे. आर चौ. मी., स. नं . १७१/२/१ , क्षेत्र १-६१-०० […]

अधिक