बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

ठिकाण एसटीडी कोड
ठाणे 022
कल्याण 0251
मुरबाड 02524
भिवंडी 02522
शहापूर 02527
उल्हासनगर 0251
अंबरनाथ 0251

पिन कोडची माहिती

स्थान पिनकोड
अतिरिक्त अंबरनाथ 421506
अघई 421301
ऐरोली 400708
आलानी 421601
अमाने 421301
अंबर्जे 421301
अंबरनाथ 421501
अंबरनाथ दक्षिण 421501
अंदाड 421601
अनगाव 421301
अंजूर 421301
अपना बाजार 400610
आसनगाव 421301
अटाळी 421102
आटगाव 421301
जाणीव 421601
बदलापूर 421504
बाळकुम 400608
बेलापूर नोड- iii 400614
बेलापूर नोड- व्ही 400614
भाजी मार्केट 421002
भातसानगर 421603
भायंदर पूर्व 401105
भायंदर पश्चिम 401101
भिवंडी 421308
बस टर्मिनस 421001
चांदे 421301
चिंबीपाडा 421301
चिंचवली 421301
चितळसर मानपाडा 400607
चोंढे कॉलनी 421601
दाभाड 421301
दहिसर 400612
दळखन 421301
दांडेकरवाडी 421302
दारावे 400706
दाऊल 400612
धसाई 421402
दीघाशी 421301
दिवा 400612
डोळखांब 421601
डोंबिवली 421201
डोंबिवली आय.ए. 421203
दुगाड 421301
डूंगे 421301
द्वारली 421301
गणेशपुरी 401206
गणेशवाडी 421306
भूगाव 421403
घणसोली 400701
गोखले रोड 400602
गुंडे 421601
जांभूळ 421301
जेकेग्राम 400606
के.यू.बझार 400703
कलमगाव 421301
काल्हेर 421301
कळवा 400605
कल्याण शहर 421301
कल्याण डी.सी. 421301
कल्याण आर.एस. 421301
कानसई 421501
कसारा 421602
कासारवडवली 400601
कासगांव 421401
काटेमानिवली 421306
कौसा 400612
खडवली 421301
खराडे 421601
खारबाव 421301
खर्डी 421301
खरीड 421403
खारिवली 421403
खोनी 421301
खुटल बारगाव 421401
खुटघर 421601
किन्होली 421403
किशोरे 421401
कोळथन 421401
कोन 421311
कोकण भवन 400614
कोपर खैरणे 400709
कोपरी कॉलनी 400603
कुळगांव 421503
कुंदे 421301
लेनाड खुर्द 421601
लोनाड 421301
महापोलि 421301
माजगाव 421401
मालेगांव 421403
मामनोली 421301
मांडा 421605
मांगरूळ 421301
मानिवली 421102
मानपाडा 421204
म्हसा 421401
मिहे 421401
मिलेनियम बिझनेस पार्क 400710
मिरा 401104
मीरा रोड 401107
मोहोने 421102
मोरोशी 421401
मुगाव 421403
मुंब्रा 400612
मुरबाड 421401
नांदगाव 421601
नारीवली 421401
नौपाडा 400602
नेरूल नोड- ii 400706
नेरूल नोड- iii 400706
नेरुळ सेक्टर -48 400706
नेताजी बाजार 421505
नीळजे 421204
ओ.ई. अंबरनाथ 421502
पाच्छापूर 421301
पडघा 421101
पडले 421204
पाटगाव 421401
पाये 421301
फलेगाव 421301
पिंपळास 421311
पिवली 421301
रामनगर 421201
रायते 421301
रहनाळ 421301
साकडबाव 421601
साकुर्ली 421601
सँडोजबाग 400607
सानपाडा 400705
सारलांबे 421601
सरळगाव 421401
सरावली 421311
सासने 421401
सावरोली 421601
सायले 421401
शहाड 421103
शहापूर 421601
शांतीनगर 421302
शास्त्रीनगर 421302
शेलार 421301
शेणवा 421601
शेरे 421301
शिरगाव 421601
शिवळे 421401
श्रीरंगनगर 400601
सोगाव 421403
स्टेशन रोड उल्हासनगर -3 421002
सुभाष रोड 421301
तळेगाव 421401
तानसा 421301
तापसेनगर 400601
टेंभुर्ली 421601
ठाणे 400601
ठाणे बाजार 400601
ठाणे पूर्व 400603
ठाणे आर.एस. 400601
ठूणे 421403
टीळकनगर 421201
टिटवाळा 421605
तुळई 421401
तुर्भे 400703
तुर्भे मार्केट 400703
उल्हासनगर -1 421001
उल्हासनगर -2 421002
उल्हासनगर -4 421004
उल्हासनगर -5 421005
उत्तन 401106
वडवली 421301
वडपे 421301
वाहोली 421301
वैतरणा 421301
वज्रेश्वरी 401204
वारप 421301
वाशी 400703
वाशी सेक्टर -26 400703
वाशिंद 421604
वेहेळे 421301
वेहळोली 421601
विद्याश्रम 421305
विष्णुनगर 421202
वागले इंडस्ट्रीयल इस्टेट 400604
वाकळन 400612