बंद

कब्जाहक्क / भाडेपट्टयाने शासकीय जमीन प्रदान केल्याचा तपशिल

अ.क्र. अर्जदार / संस्थेचे नाव गावाचे नाव स.नं. कब्जाहक्क / भाडेपट्टा प्रयोजन आदेश पारित केल्याचा क्रमांक व दिनांक संचिका डाउनलोड
1 बृहन्मुंबई महानगर पालिका तारोडी 37 कब्जाहक्क कांदळवन लागवडीसाठी क्र.महसूल/क-1/टे-2/एसआर-12/18 दि. 09/04/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
2 कॅपस्ट्रोन माजीवडे 386 पै कब्जाहक्क रहिवास क्र/महसूल/क-1/टे-2/ कॅ.कं.प्रा.लि./कावि-1378900708517 दि. 08/ 05/2018 डाउनलोड पीडीएफ-3एमबी
3 बृहन्मुंबई महानगर पालिका मोघरपाडा 30/168 कब्जाहक्क कांदळवन लागवडीसाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/एसआर-10/18 दि. 09/04/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
4 नवी मुंबई महानगरपालिका तुर्भे 376, 377,378 आगाउ ताबा घन कचना व्यवस्थापनासाठी क्र.महसुल/क-1/टे-2/एसआर- 13/ 2018 दि. 09/04 /2018 डाउनलोड पीडीएफ-4एमबी
5 मुंबई रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. पारसिक 189 पै व इतर कब्जाहक्क रेल्वे प्रकल्पासाठी या कार्यालयाकडील आदेश दि. 09/04/2018 डाउनलोड पीडीएफ-3एमबी
6 महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरण मुंबई (म्हाडा) गोठेघर 157/1 कब्जाहक्क प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊताबा/ एसआर-01/2017 दि.11/01/2017 डाउनलोड पीडीएफ-4एमबी
7 महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरण मुंबई (म्हाडा) भंडार्ली 13,80,81 कब्जाहक्क प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊताबा /एसआर-02/2017 दि.11/01/2017 डाउनलोड पीडीएफ-4एमबी
8 ठाणे महानगर पालिका ठाणे वेतवडे 78 कब्जाहक्क प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-1/एसआर-13/2018 दि.05/07/2018 डाउनलोड पीडीएफ-3एमबी
9 ठाणे महानगर पालिका ठाणे डावले 199 कब्जाहक्क प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-1/एसआर-20/2018 दि.14/08/2018 डाउनलोड पीडीएफ-3एमबी
10 में अजाईल रिअल इस्टेट प्रा.लि. बाळकुम 19/6, 81 कब्जाहक्क रहिवास प्रयोजनाकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-1/एसआर-06/2019 दि.10/04/2019 डाउनलोड पीडीएफ-3एमबी
11 मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कावेसर 311 व इतर भाडेपट्टा (सारामाफीने) मेट्रो मार्ग क्र.4 चे कास्टींग यार्ड व लेबर कँप करीता क्र.महसूल/क-1/टे-1/एसआर-06/2018 दि.16/03/2018 डाउनलोड पीडीएफ-3एमबी
12 ठाणे महानगर पालिका ठाणे कोलशेत 122/2 महानगर पालिकेचे आरक्षण असलेने हस्तांतरण क्र.महसूल/क-1/टे-1/एसआर-15/2018 दि.11/06/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
13 मुंबई महानगर पालिका प्रदेश विकास प्राधिकरण कावेसर 267/15 भाडेपट्टा (सारामाफीने मेट्रो मार्ग क्र.4 चे कास्टींग यार्ड व लेबर कँप करीता क्र.महसूल/क-1/टे-1/एसआर- 17/2018 दि.21/06/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
14 नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. पडले 82 कब्जाहक्क बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊ ताबा/ एसआर- 22/2018 दि.05/12/2018 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
15 नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. देसाई 219 कब्जाहक्क बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊ ताबा /एसआर- 23/2018 दि.05/12/2018 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
16 नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. देसाई 223 कब्जाहक्क बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊ ताबा/ एसआर- 25/2018 दि.07/01/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
17 नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. शिळ 63 कब्जाहक्क बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊ ताबा /एसआर- 26/2018 दि.07/01/2018 डाउनलोड पीडीएफ-4एमबी
18 नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. म्हातार्डी 86/1 पै व इतर कब्जाहक्क बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊ ताबा/ एसआर- 27/2018 दि.17/01/2019 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
19 नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. देसाई 223 कब्जाहक्क बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊ ताबा /एसआर- 08/2019 दि.13/05/2019 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
20 बृहन्मुंबई महानगर पालिका तारोडी 37 कब्जाहक्क कांदळवन लागवडीसाठी क्र.महसूल/क-1/टे-2/एसआर-07/2019 दि. 04/04/2019 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
21 अपर आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे मिरा 8 आगाऊताबा वस्तीगृहासाठी क्र.महसुल/क-1/टे-2/एलबिपी/आगाऊ ताबा/मिरे/एसआर-05/2014, दिनांक 20/02/2014 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
22 पोलीस अधिक्षक ठाणे ग्रामिण नवघर 122 आगाऊताबा पोलिस कर्मचारी निवासस्थानाकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-2/नवघर पो.क.नि./कावि-F1462443099520, दिनांक 14/09/2016 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
23 पोलीस अधिक्षक ठाणे ग्रामिण उत्तन 201 आगाऊ ताबा पोलिस स्टेशन बांधणेकामी क्र.महसुल/क-1/टे-2/उत्तन सा.पो.ठा./कावि-F146459303931, दिनांक 08/09/2016 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
24 एक्सेलसियर एज्युकेशन सोसायटी कोपरी 86 भाडेपट्टयाने शैक्षणीक प्रयोजनाकरीता क्र.महसुल/क-1/टे-2/एलबीपी/एसआर-1/2014, दिनांक 24/09/2014 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
25 जय भवानी को.ऑ.हौ.सो. पाचपाखाडी 507 भाडेपट्टयाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाकरीता क्र.महसुल/कक्ष-1/टे-2/एलबीपी / कावि-F1427276432135, दिनांक 31/07/2017 डाउनलोड पीडीएफ-3एमबी
26 नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. शिळ 40 कब्जेहक्क बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/आगाऊ ताबा/ एसआर- 03/2019 दि.15/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
27 नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेाशन लि. देसाई 219 कब्जाहक्क मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पासाठी. (बुलेट ट्रेन) क्र.महसूल/क-1/टे-1/एस.आर.04/2020 दि.22/07/2020 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
28 नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेाशन लि. शिळ 40 कब्जाहक्क मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पासाठी. (बुलेट ट्रेन) क्र.महसूल/क-1/टे-1/एस.आर.05/2020 दि.22/07/2020 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
29 नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेाशन लि. शिळ 63 कब्जाहक्क मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पासाठी. (बुलेट ट्रेन) क्र.महसूल/क-1/टे-1/एस.आर.06/2020 दि.22/07/2020 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
30 नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेाशन लि. देसाई 223 कब्जाहक्क मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पासाठी. (बुलेट ट्रेन) क्र.महसूल/क-1/टे-1/एस.आर.08/2020 दि.09/09/2020 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
31 नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेाशन लि. म्हातार्डी 58/6 कब्जाहक्क मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पासाठी. (बुलेट ट्रेन) क्र.महसूल/क-1/टे-1/एस.आर.15/2021 दि.26/07/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
32 नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेाशन लि. पडले 94/2 कब्जाहक्क मुंबई अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रकल्पासाठी. (बुलेट ट्रेन) क्र.महसूल/क-1/टे-1/एस.आर.16/2021 दि.26/07/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
33 कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी पूल विभा क्र.1, कोंकण भवन, नवी मुंबई बामाळी 57/9 महसूल मुक्त व सारामाफीने रेल्वेच्या क्रॉसिंग उड्डानपूल बांधकाम करणेकामी. क्र.महसूल/क-1/टे-1/मौ.बामाळी/एसआर-06/2021 दि.28/05/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
34 ठाणे महानगरपालिका, ठाणे बेतवडे 15/1 कब्जाहक्क प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-1/बेतवडे/एसआर-17/2021 दि.30/07/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
35 ठाणे महानगरपालिका, ठाणे वडवली, कावेसर, बाळकुम 128/5 व इतर,
297/6 व इतर
59/2
 आगावू ताबा कोस्टल रोडसाठी क्र.महसूल/क-1/टे-1/कोस्टल रोड/आगावू ताबा/एसआर-18/21 दि.30/07/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
36 आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका भाईंदर व इतर 233 व इतर महसूल मुक्त सारामाफीने आरक्षण विकसित करण्यासाठी क्रं./महसूल/क-1/टे-2/मि.भा.आ.ज.ह./कावि-F1462443099520, दिनांक 01/03/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
37 राज्यकर सहआयुक्त (प्रशासन) भाईंदर भाईंदर 111 महसूल मुक्त सारामाफीने वस्तु व सेवाकर कार्यालय भाईंदर कार्यालय इमारत बांधणेसाठी क्रं.महसूल/क-1/टे-2/व.से.कर.जमिन मागणी/कावि-F1513232155860, दिनांक 19/12/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
38 आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका चौक 7/1/अ/ब महसूल मुक्त सारामाफीने आरक्षण विकसित करण्यासाठी क्रं./महसूल/क-1/टे-2/मि.भा.आ.ज.ह./कावि-F1418971390478, दिनांक 13/09/2019 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
39 कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रं. 01, ठाणे माजिवडे 124 महसूल मुक्त सारामाफीने विश्रामगृह विस्तारणीकरणासाठी क्रं.महसूल/क-1/टे-2/विश्रामगृह वि.जमिन प्रदान/कावी-09/2021, दिनांक 10/06/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
40 अति. आयुक्त-1, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे ठाणे 53 महसूल मुक्त सारामाफीने अंतिम विकास आराखडयातील आरक्षण विकसित करण्यासाठी क्रं.महसूल/क-1/टे-2/ठा.म.पा.आ.ज.ह./कावि-F1542279445244, दिनांक 11/08/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
41 मिरा भाईंदर महानगरपालिका राई 130 ताबा मैदानाकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-2/मि.भा.आ.ज.ह./ एसआर-14/2022 दि.30/05/2022 डाउनलोड पीडीएफ-2.5एमबी
अ.क्र. अर्जदार / संस्थेचे नाव गावाचे नाव स. नं. कब्जाहक्क / भाडेपट्टा प्रयोजन आदेश पारित केल्याचा क्रमांक व दिनांक संचिका डाउनलोड
1 परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त यांचे कार्यालय, 4 था मजला, प्रशासकीय इमारत, चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे(पू.) मुंबई 400 051 नांदिवली तर्फे अंबरनाथ स.नं. 8 क्षेत्र 4-85-0 हे.आर. व स.नं. 9 क्षेत्र 10-10-0 हे.आर. पैकी 10-00-0 हे.आर. कब्जाहक्क वाहनांची तपासणी करणेकामी अदयावत प्रशिक्षण संस्था उभारणेकामी या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल/कक्ष-1/ टे-7/नां.त.अंबरनाथ /आर.टी.ओ./आगाऊ ताबा/सीआर-02/2014 दि.25/02/2014. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
2 उप मुख्य परियोजना प्रबंधक(मुंबई) डेडीकेटेड क्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया, 7 वा मजला, मध्य रेल्वे मुंबई-01 नवीन प्रशासकीय इमारत भोपर स.नं. 244/1 – क्षेत्र 0-18-8 हे.आर. कब्जेहक्क पश्चिम डेडीकेट फ्रंट कॉरिडोर रेल्वे प्रकल्पाकरीता या कार्यालयाकडील आदेश क्र.म हसूल/कक्ष-1/टे-7/डी.एफ.सी.सी./ F1467460414164/ एसआर-01/2016 दि.20/07/2016. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
नांदिवली तर्फे पाचानंद स.नं. 91/1 – क्षेत्र 0-02-4 हे.आर.
काटई स.नं. 85 – क्षेत्र 0-12-20 हे.आर.
ठाकुर्ली स.नं. 14 – क्षेत्र 0-12-2 हे.आर.
जुनी डोंबिवली स.नं. 105, 99 व 128 ला संलग्न असलेले गावठाण व महारवाडा क्षेत्र 0-02-2 हे.आर.
गांवदेवी स.नं. 1/22 क्षेत्र 0-05-3 हे.आर.
3 उप प्रादेशिक, परिवहन अधिकारी, कल्याण, गृह (परिवहन) वाडेघर स.नं. 55/अ – क्षेत्र 0-82-20 हे.आर. या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल /कक्ष-1/ टे-7/वाडेघर, ता.कल्याण / जमीन मागणी/ F1418123651726/ एसआर-02/2016 दि.18/10/2016. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
4 उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई शिरढोण स.नं. 86 – क्षेत्र 19-24-0 हे.आर. पैकी 6280.00 चौ.मी. क्षेत्र वगळून संपूर्ण क्षेत्र स.नं. 95 क्षेत्र 20-12-0 हे.आर. स.नं 133 क्षेत्र 14-02-5 हे.आर. कब्जेहक्क प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल/ कक्ष-1/टे-7/आगाऊताबा/म्हाडा/ शिरढोण/एसआर-01/2017 दि.11/01/2017. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
5 उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई बारावे स.नं. 27 क्षेत्र 5-97-0 हे.आर. पैकी श्रीम. इंदिरा गणेश जहांगीरदार यांना वाटप करण्यात आलेले क्षेत्र 0-01-0 हे.आर. वगळून संपूर्ण क्षेत्र कब्जेहक्क प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल /कक्ष-1/टे-7/आगाऊताबा/म्हाडा/ बारावे/एसआर-02/2017 दि.11/01/2017. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
6 उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई खोणी स.नं. 162 – क्षेत्र 17-10-0 हे.आर. कब्जेहक्क प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल/ कक्ष-1/ टे-7/आगाऊ ताबा/म्हाडा/ एसआर-03/2017 दि.11/01/2017. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
7 मा. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित चिंचवली स.नं. 13/1 – क्षेत्र 6-19-16 हे.आर. कब्जेहक्क रस्त्यासाठी या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल/ कक्ष-1/ टे-7/कल्याण/एसआर-01/ 2018 दि.15/01/2018. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
8 मा. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित निंबवली स.नं. 89/1 – क्षेत्र 2-95-11 हे.आर.’ कब्जेहक्क रस्त्यासाठी या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल/ कक्ष-1/ टे-7/कल्याण/जमीन मागणी/ एसआर-02/2018 दि.6/4/2018. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
9 मा. अप्पर आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई भोपर स.नं. 252/1, 252/2, 252/3, 252/4 एकूण क्षेत्र 27-79-0 हे.आर. पैकी 10-00-0 हे.आर. कब्जेहक्क कांदळवनाचे जतन व संवर्धन करणेसाठी या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल /कक्ष-1/टे-7/ज.मा./कां.ला./ भोपर-कल्याण/एसआर-03/2018 दि.6/4/2018. डाउनलोड पीडीएफ – 1 एमबी
10 सेक्रेटरी, श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्था, जनता बँकेसमोर, कोळसेवाडी, कल्याण(पू.) जि. ठाणे काटेमानिवली स.नं. 108 मधील 8008.00 चौ.मी. भाडेपट्ट्याने व स.नं. 110अ मधील क्षेत्र 1100.00 चौ.मी. कब्जेहक्काने कब्जाहक्क/भाडेपटटा शैक्षणीक, (शाळेची इमारत व क्रिडांगण) या कार्यालयाकडील आदेश क्र.महसूल /कक्ष-1/ टे-7/एलबीपी/जमीन मंजूरी / काटेमानिवली-कल्याण/एसआर-04/ 2018 दि.5/11/2018. डाउनलोड पीडीएफ – 5 एमबी
11 उप मुख्य अभियंता (नि) मध्‍य रेल्वे, घाटकोपर मुंबई पितांबरे मौजे-पितांबरे, ता.कल्याण येथील 1) स.नं.6/1, क्षेत्र 0-06-8 हे.आर. व स.नं.6/2 क्षेत्र 0-40-30 हे.आर. या दोन्ही स.नं. पैकी क्षेत्र 0-01-60 हे.आर. 2) स.नं. 8/2क क्षेत्र 0-12-10 हे.आर. पैकी 0-06-30 हे.आर., 3) स.नं.13/- क्षेत्र 0-62-00 हे.आर. क्षेत्र 0-05-30 हे.आर. 4) स.नं.21/- क्षेत्र 4-01-00 हे.आर. पैकी 0-12-50 हे.आर. असे एकुण एकंदर क्षेत्र 0-25-70 कब्जाहक्क कल्याण-कसारा दरम्यान येणाऱ्या तिसऱ्या रेल्वे मार्गासाठी आदेश क्र.महसूल/क-1/टे-7/जमीन प्रदान/पितांबरे ता.कल्याण/एसआर-02/2020, दि.05/03/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 3 एमबी
12 उप मुख्य अभियंता (नि) मध्‍य रेल्वे, घाटकोपर मुंबई गुरवली मौजे-गुरवली, ता.कल्याण, जि.ठाणे येथील 1) स.नं.97/2, क्षेत्र 0-55-80, पो.ख. 0-10-0 हे.आर. पैकी 0-01-70 हे.आर., 2) स.नं.131/1 क्षेत्र 0-28-0 हे.आर.पैकी 0-05-00 हे.आर. 3) स.नं.151/1 क्षेत्र 0-12-0 हे.आर. पैकी 0-05-00 हे.आर., एकुण एकंदर क्षेत्र 0-11-7 हे.आर कब्जाहक्क कल्याण-कसारा दरम्यान येणाऱ्या तिसऱ्या रेल्वे मार्गासाठी आदेश क्र.महसूल/क-1/टे-7/जमीन प्रदान/गुरवली ता.कल्याण/एसआर-03/2020, दि.05/03/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
13 उप मुख्य अभियंता (नि) मध्‍य रेल्वे, घाटकोपर मुंबई बल्याणी स.नं.13/1 एकूण क्षेत्र 0-85-0 हे.आर पैकी 0-01-26 हे.आर कब्जाहक्क कल्याण-कसारा दरम्यान येणाऱ्या तिसऱ्या रेल्वे मार्गासाठी आदेश क्र.महसूल/क-1/टे-7/जमीन प्रदान/बल्याणी ता.कल्याण/एसआर-02/2021, दि.28/07/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
14 उप मुख्य अभियंता (नि) मध्‍य रेल्वे, घाटकोपर मुंबई मोस स.नं.45/-, क्षेत्र 0-05-0 हे.आर पैकी 0-02-30 हे.आर कब्जाहक्क कल्याण-कसारा दरम्यान येणाऱ्या तिसऱ्या रेल्वे मार्गासाठी आदेश क्र. महसूल/क-1/टे-7/जमीन प्रदान/मोस ता.कल्याण/ एसआर -03/2021 दि. 03/08/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
15 बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई भोपर स.नं.252/1, 252/2, 252/3 व 252/4 एकूण क्षेत्र 10-00-0 हे.आर कब्जाहक्क कांदळवन लागवड व संवर्धन क्र.महसूल/क-1/टे-1/ज.मा./कां.ला./भोपर-कल्याण/एसआर-03/2018, दि.06/04/2018 डाउनलोड पीडीएफ – 3 एमबी
16 बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई भोपर स.नं.252/1 एकूण क्षेत्र 24-20-0 हे.आर पैकी 7-00-0 हे.आर कब्जाहक्क कांदळवन लागवड व संवर्धन क्र.महसूल/क-1/टे-7/वन विभाग/ज.मा./कां.ला./भोपर-कल्याण/एसआर-01/2021, दि.15/10/2019 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
17 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग कार्यालय नागपूर भोपर स.नं.252/1, 252/2, 252/3 व 252/4 एकूण क्षेत्र 10-00-0 हे.आर व स.नं.252/1 एकूण क्षेत्र 24-20-0 हे.आर पैकी 7-00-0 हे.आर कब्जाहक्क महाराष्ट्र शासन वन विभाग क्र.महसूल/क-1/टे-7/वन विभाग/ज.मा./कां.ला./भोपर-कल्याण/एसआर-01/2021, दि.16/02/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
18 मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि.मुंबई खडेगोलवली 49 ताबा कल्याण ते बदलापूर मध्य रेल्वे मुंबई विभागातील तिसऱ्या व चौथ्या मार्गासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-7/खडेगोलवली-कल्याण/जमीन प्रदान/एसआर-01/2022 दि.19/05/2022. डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
52/1
52/2/अ
19 मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि.मुंबई काटेमानिवली 105/1 ताबा कल्याण ते बदलापूर मध्य रेल्वे मुंबई विभागातील तिसऱ्या व चौथ्या मार्गासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-7/काटेमानिवली-कल्याण/जमीन प्रदान/एसआर-02/2022 दि.19/05/2022. डाउनलोड पीडीएफ – 3 एमबी
20 मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजे निळजे, मानगांव ता.कल्याण 23, 26,44 कब्जेहक्काने मुंबई मेट्रो मार्ग-12 (कल्याण तळोजा) क्र.महसूल/कक्ष-1/टे-7/निळजे-कल्याण/आगाऊ ताबा/भाडेपट्टा/एसआर-04/2022 दि.23/11/2022 डाउनलोड पीडीएफ – 1.5 एमबी
अ.क्र. अर्जदार / संस्थेचे नाव गावाचे नाव स. नं. कब्जाहक्क / भाडेपट्टा प्रयोजन आदेश पारित केल्याचा क्रमांक व दिनांक संचिका डाउनलोड
1 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्या. कल्याण नागाव 385/1 भाडेपट्टा प्रशासकीय इमारतीसाठी क्र.महसुल/क1/टे-11/नागाव/ता.मुरबाड /वि.मं.आ.ता. / कावि – F1468923627737/2017, दि. 02/02/2017 डाउनलोड पीडीएफ – 3 एमबी
2 जिल्हाआरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे मोरगांव  2/6 प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत व निवासस्थाने क्र.महसूल/क-1/टे-11/आगाऊ ताबा/मोरगांव (मुरबाड) एसआर – 01/2016 दि.26/02/2016 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
3 मा.कुलगुरू, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर नागांव 385/1 कृषी विज्ञान केंद्रासाठी क्र.महसूल/क1/टे-11/नागांव/मुरबाड/एसआर-10/2020 दि.22/01/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
अ.क्र. अर्जदार / संस्थेचे नाव गावाचे नाव स. नं. कब्जाहक्क / भाडेपट्टा प्रयोजन आदेश पारित केल्याचा क्रमांक व दिनांक संचिका डाउनलोड
1 मे. प्रख्यात ड्वेलिंग एलएपी टेमघर 181 कब्जाहक्क रस्त्यासाठी क्र.महसुल/क 1/टे 8/जमीन मागणी/एसआर 01/20199, दि. 10/05/2019 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
2 राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ संचालित मदर डेअरी फ्रुट ॲण्ड व्हेजिटेबल लि. गोवे 123अ, 176, 177 भाडेपट्टयाने औद्योगिक क्र.महसुल/क 1/टे 8/ बा.को.नं.1394688322069, दि. 04/10/2016 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
पिंपळगाव 47/1 भाडेपट्टयाने औद्योगिक
3 डीएफसीसी पिंपळनेर 63 ब कब्जाहक्क रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/क 1टे 3/डीएफसीसी/बा.को.नं., दि. 30/06/2016 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
खारबाव 353 पै
वडुनवघर 20/314
वडघर 141 आगाऊ ताबा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता
राहनाळ 105
कालवार 13, 130, 131
4 डीएफसीसी पायगाव 78, 125, 126 भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/क 1/टे 3/26897/एसआर4/13, दि. 17/07/2015 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
5 डीएफसीसी पाये 179 भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/क 1/टे 8/ बा.को.नं.एफ 1416827554192, दि. 17/07/2015 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
6 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम काल्हेर 263, 251 आगाऊ ताबा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/क 1/टे 8/ आगाऊ ताबा/एसआर 01/2019, दि. 17/01/2019 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
7 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम खारबाव खाडी, नाला भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551343383333, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
8 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम दिवे अंजुर खाडी, रस्ता भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551347936389, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-723केबी
9 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम पाये खाडी भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551340836509, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-989केबी
10 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम मालोडी नाला भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551347888178, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
11 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम भरोडी नदी, नाला, रस्ता भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551333875846, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
12 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम कशेळी खाडीपैकी भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551343468203, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-986केबी
13 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम कोपर नाला भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551340734396, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
14 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम केवणी खाडीपैकी भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551348042792, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-729केबी
15 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम काल्हेर नाला भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551333736088, दि. 05/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-979केबी
16 मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल निगम मालोडी नाला/खाडी, रस्ता भाडेपट्टा रेल्वे लाईन टाकण्याकरिता क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 8/बा.को.नं.एफ 1551181873459, दि. 16/03/2019 डाउनलोड पीडीएफ-1एमबी
17 पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर भिवंडी सि.स.न.694 कब्जाहक्क पोलीस खात्याची प्रशासकीय इमारत बांधकाम क्र.महसुल/क 1/टे 3/भिवंडी/बारकोड नं.एफ 1515049996578, दि.03/02/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
18 पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर भिवंडी सि.स.नं.708 कब्जाहक्क रहिवास क्र.महसुल/क 1/टे 8/भिवंडी/बा.को.नं. F1493287322531, दि.20/05/2017 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
19 पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर निजामपुरा सि.स.नं. 573 कब्जाहक्क पोलीस खात्याची प्रशासकीय इमारत बांधकाम क्र.महसुल/क 1/टे 3/भिवंडी/बारकोड नं.एफ 1515049996578, दि.03/02/2018 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
20 में.प्रख्यात इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा.लि. यांचे तर्फे संचालक, श्री.संदिप एस बागला तळवली 21 (जुना 147)
22 (जूना 148)
कब्जेहक्क में. प्रख्यात इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा.लि. कंपनी यांना प्रकल्पासाठी प्रदान क्र.महसूल/क-/टे-8/जमीन मागणी/एसआर 01/2021 दि.05/02/2021 Download PDF 2 MB
कुरुंद 21/1
103/6ब
96/2पै
21 में.प्रख्यात इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा.लि. यांचे तर्फे संचालक, श्री.संदिप एस बागला कुरुंद 53/10
56/2
57/5
57/6
99/6
कब्जेहक्क में. प्रख्यात इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा.‍िल. कंपनी यांना प्रकल्पासाठी प्रदान क्र.महसूल/क-/टे-8/जमीन मागणी/एसआर 02/2021 दि.01/06/2021 Download PDF 2 MB
22 महा.प्रबंधक (परिचालन) नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. नवी दिल्ली खारबांव 343 कब्जेहक्क मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पासाठी (बुलेट ट्रेन) क्र.मह/क-1/टे-3/बु.टे्र.कब्जा.ज.मागणी/भि. खारबाव स.नं. 343/एसआर 6/2021 दि.29/10/2021 Download PDF 2 MB
23 महा.प्रबंधक (परिचालन) नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. नवी दिल्ली अंजूर 273 कब्जेहक्क मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पासाठी (बुलेट ट्रेन) क्र.मह/क-1/टे-3/बु.टे्र.कब्जा.ज.मागणी/भि. अंजूर स.नं. 273/एसआर 5/2021 दि.29/10/2021 Download PDF 2 MB
24 महा.प्रबंधक (परिचालन) नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. नवी दिल्ली काल्हेर 263
251
आगाऊ ताबा मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पासाठी (बुलेट ट्रेन) क्र.मह/क-1/टे-8/आगाऊ ताबा/एसआर 1/2019 दि.17/01/2019 Download PDF 2 MB
25 महा.प्रबंधक (परिचालन) नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. नवी दिल्ली भरोडी 106
220
12
14
कब्जेहक्क मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पासाठी (बुलेट ट्रेन) क्र.मह/क-1/टे-3/बु.टे्र.कब्जा.ज.मागणी/भिवंडी-भरोडी /एसआर 3/2021 दि.27/10/2021 Download PDF 2 MB
26 महा.प्रबंधक (परिचालन) नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. नवी दिल्ली अंजूर 220
295
268
कब्जेहक्क मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पासाठी (बुलेट ट्रेन) क्र.मह/क-1/टे-3/बु.टे्र.कब्जा.ज.मागणी/भिवंडी-अंजूर /एसआर4/2021 दि.27/10/2021 Download PDF 2 MB
27 उपजिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगरे, ठाणे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या.  आमणे 76
83
90
91
102
105
107
कब्जेहक्क हिंदु हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग क्र.महसूल/कक्ष-1/टे-8/भिवंडी/एसआर/बारकोड नं. F15814501983948 दि.26/06/2020 Download PDF 2 MB
28 प्रादेशीक अधिकारी, प्रादेशीक कार्यालय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, ठाणे – 2 पिंपळगांव 47/1 कब्जेहक्क पोहोच रस्त्यासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-8/जमीन मागणी/एसआर-03/2019 दि.11/09/2019 Download PDF 2 MB
गोवे 123/अ पैकी
29 सह. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा मुंबई सापे 135/1 कब्जेहक्क वृक्षांचे पुनर्रोपन करणेसाठी क्र.महसूल/क-1/टे-8/सापे-भिवंडी/एमएमआरडीए/ कब्जाहक्क- जमीन प्रदान/एसआर-1/2020 दि.06/11/2020 Download PDF 2 MB
30 कार्यकारी अभियंता, नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लि. आमणे 76 कब्जेहक्क जोड रस्त्याच्या बांधकामारीता क्र.महसूल/क-1/टे-8/भिवंडी-आमणे/जमीन मागणी-एमएसआरडीसी/एसआर क्र-1/2022 दि.10/05/2022 Download PDF 2.2 MB
31 पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) वाशेरे 60/1 कब्जेहक्क ठाणे (ग्रामीण) पोलीस मुख्यालयाकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-8/भिवंडी-वाशेरे व सापे/जमीन मागणी-पोलीस (ठाणे ग्रामीण)/एसआर क्र. 2/2022 दि.26/05/2022 Download PDF 2.5 MB
सापे 135/1
32 मे.बी.जी.आर.कन्स्ट्रक्शन एलएलपी तर्फे श्री.ब्रिजेश गोविंदप्रसाद खंडेलवाल व इतर वाहुली, ता.भिवंडी 29 कब्जेहक्काने इंडस्ट्रियल व लॉजिस्टीक पार्क क्र.महसूल/क-1/टे-8/जमीन मागणी/एसआर-02/2020 दि.20/09/2022 Download PDF 1.5 MB
अ.क्र. अर्जदार / संस्थेचे नाव गावाचे नाव स. नं. कब्जाहक्क / भाडेपट्टा प्रयोजन आदेश पारित केल्याचा क्रमांक व दिनांक संचिका डाउनलोड
1 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सरलांबे 40 व इतर भाडेपट्टा रस्त्यासाठी क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 11/बा.को.नं.F, दि. 02/01/2018 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
2 गोलभन 119
3 चांदे 104
4 कसारा 156
5 अंदाड 44/1 व इतर
6 दळखन 20/अ व इतर
7 खुटघर 108 व इतर
8 सापगाव 277
9 धामणी 7 व इतर
10 शिरोळ 1028 व इतर
11 बिरवाडी 192/2
12 खुताडी 7/अ व इतर
13 कासगाव 149/11 व इतर
14 लाहे 113 व इतर
15 हिव 237 व इतर
16 वाशाळा 386
17 एमएसईडीसीएल आटगाव 42/1, 42/2 भाडेपट्टा प्रशासकीय इमारतीसाठी क्र.महसुल/क 1/टे 11/आटगाव/ता.शहापुर/ वि.मं. आ.ता. /एसआर – 02/2016, दि. 27/10/2016 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
18 नागपुर मुंबई द्रुतगती मार्ग (समृध्दी महामार्ग) शेलवली नदी भाडेपट्टा रस्त्यासाठी क्र.मसहुल/कक्ष 1/टे 11/कावि 11/18, दि. 31/01/2018 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
19 रातांधळे नदी
20 कसारा बु. नदी
21 अर्जुनली नदी
22 शेरे नदी
23 रास नदी
24 हिवा नदी
25 नागपुर मुंबई द्रुतगती मार्ग (समृध्दी महामार्ग) खुटघर रस्ता भाडेपट्टा रस्त्यासाठी क्र.महसुल/कक्ष 1/टे 11/कावि, 02/01/2019 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
26 शिरोळ रस्ता
27 शेलवली रस्ता
28 सापगाव रस्ता
29 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे खर्डी नवीन गावठाण अ/1/1 कब्जेहक्क भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी इंटरनॅशनल “ओजस स्कूल” खर्डी क्र.1 क्र. महसूल/के-1/टी-1/खर्डी ओजएस शाळा/
एसआर-10/2021 दिनांक 05/08/2021
डाउनलोड पीडीएफ – 2.5 MB
30 पोलीस अधीक्षक, महामार्ग पोलीस ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे कळमगांव 379 कब्जेहक्क महामार्ग पोलीस शहर घटक केंद्राच्या इमारतीसाठी क्र. महसूल / क-1 / टे-11 /एलबीपी / एसआर-1/2021 दिनांक 21/03/2011 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
31 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई खातीवली 421
484
कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्रमांक. महसूल / क-1 / टे-11 / जमीन प्रदान/ खातिवली (शहापूर) एसआर 1/2021  दि.17/02/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 3 एमबी
32 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई कळमगांव 379 कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्र. महसूल / क-1 / टे-11 / जमीन प्रदान / कळमगाव (शहापूर) / एसआर – 03/2021 दि.17/02/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
33 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई लाहे 405 कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्र. महसूल /क-1 / टे-11 / जमीन प्रदान/ लाहे (शहापूर) / एसआर-07/2020 दिनांक 17/02/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
34 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई आटगांव 31/अ/7 कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्र. महसूल / क-1 /टे-11 / जमीन प्रदान / आटगाव (शहापूर) / एसआर-08/2021
दिनांक 10/02/2021
डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
35 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई सावरोली 8,
223
कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्र. महसूल / क-1 / टे-11 / जमीन प्रदान/ सावरोली (शहापूर) / एसआर – 09/2021 दिनांक २९/०६/२०२१ डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
36 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई कसारा बु 22
125
कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्र. महसूल / क-1 / टे-11 / जमीन प्रदान/कसारा बु./ एसआर – 05/2021
दि. 05/07/2021
डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
37 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई गोलभण 71 कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्र. महसूल / क-1 / टे-11 / जमीन प्रदान/ गोलभण (शहापूर) / एसआर – 06/2021
दि. 29/07/2021
डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
38 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई वेहळोली 215/1
234
235
236
237
238
कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्र. महसूल / क-1 / टे-11 / जमीन प्रदान / वेहळोली(शहापूर) / एसआर – 04/2021
दि. 29/06/2021
डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
40 उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई साखरोली 142 कब्जेहक्क कल्याण कसारा 3री रेल्वे लाईनसाठी क्र. महसूल / क-1 / टे-11 / जमीन प्रदान/साखरोली (शहापूर)/ एसआर-02/2021 दि. 17/02/2021 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
41 उपमुख्य अभियंता (नि.), घाटकोपर, मध्य रेल्वे, मुंबई साने 126 ताबा कल्याण-कसारा 3 ऱ्या रेल्वे मार्गाकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-11/कल्याण-कसारा 3 रा रेल्वे मार्ग/शहापूर/एसआर- 01/2022
जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे        दिनांक :-  23/04/2022.
डाउनलोड पीडीएफ – 3.2 एमबी
42 वेहळोली पाडा पैकी
43 कळमगांव गावठाण पैकी
44 गोलभण 151
45 वेहळोली 238
46 वेहळोली 235
47 आटगांव 27
48 वेहळोली 234
49 मोखावणे 28
50 साने 43
51 कळमगाव 399
52 गोलभण 71
53 मोखावणे 31
54 कसारा बु. 22
55 सावरोली बु. 8
56 कळमगांव गावठाणपैकी
57 प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प शहापूर खडी नवीन गावठाण / अ/1/1 ताबा आदिवासी मुलींचे वसतीगृह क्र.महसूल/क-1/टे-11/खर्डी मुलींचे वसतिगृह शाळा/ एसआर-14/2022 दि.04/05/2022 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
58 जिल्हा क्रीडा अधिकारी, शहापूर खर्डी, ता.शहापूर 261/अ/1 कब्जेहक्काने शहापूर तालुका क्रीडा संकुल क्र.महसूल/क-1/टे-11/जमीन प्रदान क्रीडा संकुल/खर्डी (शहापूर)/एसआर-15/2023 दि.02/08/2023 डाउनलोड पीडीएफ – 1.5 एमबी
59 मध्य रेल्वे, मुंबई पुणधे, ता.शहापूर रस्ता कब्जेहक्काने कल्याण कसारा तिसऱ्या रेल्वे मार्गासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-11/कल्याण-कसारा 3 रा रेल्वे मार्ग/शहापूर/एसआर-03/2022 दि.11/08/2022 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
वेहळोली, शहापूर 100/3
वेहळोली, शहापूर 237
साखरोली, शहापूर रस्ता
आटगांव, ता.शहापूर 33/2
मोखावणे, ता.शहापूर 38
वेहळोली, शहापूर 215/1पै
खातिवली, ता.शहापूर 421
अ.क्र. अर्जदार/संस्थेचे नाव गावाचे नाव स.नं. कब्जाहक्क / भाडेपट्टा प्रयोजन आदेश पारित केल्याचा क्रमांक व दिनांक संचिका डाउनलोड
1 विशेष समाज कल्याण अधिकारी ठाणे चिखलोली 38 कब्जाहक्क शासकीय आश्रमशाळेकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-7/एमएमआरडीए/सीआर-03/2011 दि.26/04/2011 डाउनलोड पीडीएफ – 1 एमबी
2 बृहन्मुंबई महानगर पालिका करवले 31, 40, 29/1, 29/4, 26/1, 26/2 कब्जाहक्क घनकचना व्यवस्थापन क्र.महसूल/क-1/टे-14/ कुब नप/आगाऊ ताबा /एसआर -01/2015, दि.04/01/2016 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
3 कार्यकारी अभियंता स्थापत्य महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्या. स्थापत्य बांधकाम नि. सुव्यवस्था विभाग कार्यकारी (स्था) कल्याण यांचे कार्या- तेजस इमारत, 3 मजला जहांगीर मैदान कल्याण गोरेगाव 18 भाडेपट्टा स्वीचन उपकेंद्र व नियंत्रण कक्ष उभारणेसाठी क्र. महसूल/क-1/टे-14/ वि. म.आ.ता/एसआर-01/ 2016, दि.17/09/2016 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
4 जिल्हा क्रिडा अधिकारी ठाणे उल्हासनगर सिटीएस क्र. 275321 कब्जाहक्क तालुका क्रिडा संकुल उभारणेकामी क्र. महसूल/क-1/टे-14 /जिल्हा क्रिडा/आगाऊ ताबा /F1501931100468, दि.24/08/2017 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
5 अंबरनाथ नगर परिषद वडवली 653 कब्जाहक्क खेळाचे मैदानासाठी क्र. महसूल/क-1/टे-14/ आगाऊ ताबा/ एसआर. 31 /2018 दि. 1/01/2018 डाउनलोड पीडीएफ – 1 एमबी
6 महाराष्ट्र ओदयोगीक विकास महामंडळ जांभिवली/ चिखलोली जांभिवली- 4/3, 4/4, 4/4, 8/2, 10/1, 12/1 पै 13/2, 17/2, 20/8, 20/10, 21/3, 22, 23/1, 24/3, 25/1पै 37/3 पै, 43/3, 46, चिखलोली- 39 पै, 55, 68 पै, 168, 170 कब्जाहक्क महाराष्ट्र ओदयोगीक विकास महामंडळाचे नावे होणेबाबत क्र. महसूल/क-1/टे-14/ जमिनमागणी/एसआर-03/2018, दि.14/12/2018 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
7 भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) शेलारपाडा/ चिंचोली शेलारपाडा-79,82,85 पै, चिंचोली – 96 पै, 98 कब्जाहक्क ईएचपीपीएल प्रयोगशाळा उभारणेकरीता क्र. महसूल/क-1/टे-14/बा.को.नं.F1519804408186 दि.06/04/2018 डाउनलोड पीडीएफ – 2 एमबी
8 ग्रामपंचायत वागणी वांगणी 150 व 278 कब्जाहक्काने कब्रस्ताना करीता क्र.महसूल/क-1/टे-14/ बाकोन. F1477484158824/ एसआर 10/2020 दि.18/08/2020 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
9 उल्हासनगर महानगर पालिका उसाटणे 50/1 व 62 कब्जाहक्काने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-14/  एसआर 11/2020 दि.21/09/2020 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
10 उप अभियंता (सी), मध्य रेल्वे मुंबई शहाड 136, 1743, 1800, 139, 166, 167, 276 कब्जाहक्काने कल्याण कसारा दरम्यान तिस-या रेल्वे मार्गीकेसाठी क्र.महसूल/क-1/टे-14/ जमीन प्रदान/शहाड(उल्हासनगर) /एसआर 01/2021 दि.23/02/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
11 मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्याधिश ठाणे चिखलोली 68 कब्जाहक्काने न्यायिक अधिका-यांच्या निवासस्थानासाठी क्र.महसूल/क-1/टे-14/ आगाऊ ताबा /एसआर 01/2021 दि.25/05/2021 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
12 मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगर परिषद चिखलोली 132 आगाऊ ताबा स्मशानभूमी क्र.महसूल/क-1/टे-14/एसआर-01/2022 दि. 04/02/2022 डाउनलोड पीडीएफ-1 एमबी
13 मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगर परिषद कानसई  15/2 कब्जेहक्काने दवाखान्याकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-14/ज.मं.आ./एसआर-01/2022 दि. 30/05/2022 डाउनलोड पीडीएफ-2एमबी
14 उप अभियंता, मुंबई रेल्वे कॉर्पोरेशन लि.मुंबई कुळगांव 79/पै ताबा कल्याण-अंबरनाथ तिसऱ्या व चौथ्या रेल्वे मार्गाकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-14/कल्याण-बदलापूर रेल्वे मार्ग/अंबरनाथ एसआर.03/2022 दि.19/05/2022 डाउनलोड पीडीएफ-2.5एमबी
रस्ता
15 उप अभियंता, मुंबई रेल्वे कॉर्पोरेशन लि.मुंबई बेलवली 74/1 ताबा कल्याण-अंबरनाथ तिसऱ्या व चौथ्या रेल्वे मार्गाकरीता क्र.महसूल/क-1/टे-14/कल्याण-बदलापूर रेल्वे मार्ग/अंबरनाथ एसआर.02/2022 दि.19/05/2022 डाउनलोड पीडीएफ-2.7 एमबी
54
52
16 कल्याण डोंबिवली मनपा मौजे माणेरे, ता.अंबरनाथ 18/3 कब्जेहक्काने अमृत योजना-जलकुंभ उभारणी क्र.महसूल/कक्ष-1/टे-14/माणेरे-अंबरनाथ/आगाऊ ताबा/अमृत योजना-जलकुंभ उभारणी/एसआर-1/2022 दि.15/09/2022 डाउनलोड पीडीएफ-1.3 एमबी
17 कल्याण डोंबिवली मनपा मौजे भाल, ता.अंबरनाथ 78 कब्जेहक्काने अमृत योजना-जलकुंभ उभारणी क्र.महसूल/कक्ष-1/टे-14/भाल-अंबरनाथ/आगाऊ ताबा/अमृत योजना-जलकुंभ उभारणी/एसआर-2/2022 दि.15/09/2022 डाउनलोड पीडीएफ-1.5 एमबी
18 कल्याण डोंबिवली मनपा मौजे द्वारली, ता अंबरनाथ 22 कब्जेहक्काने अमृत योजना-जलकुंभ उभारणी क्र.महसूल/कक्ष-1/टे-14/द्वारली-अंबरनाथ/आगाऊ ताबा/अमृत योजना-जलकुंभ उभारणी/एसआर-3/2022 दि.20/09/2022 डाउनलोड पीडीएफ-1 एमबी