बंद

गावांची यादी

जिल्ह्यातील अ.क्र. तालुक्यातील अ.क्र. तालुका गावाचे नाव
1 1 अंबरनाथ अंबरनाथ
2 2 अंबरनाथ असोडे
3 3 अंबरनाथ आंबेशिव
4 4 अंबरनाथ आंबोशी
5 5 अंबरनाथ आंभे
6 6 अंबरनाथ आडिवली-ढोकळी
7 7 अंबरनाथ आशेळे
8 8 अंबरनाथ आस्नोली
9 9 अंबरनाथ इंदगांव
10 10 अंबरनाथ उमरोली
11 11 अंबरनाथ उसाटणे
12 12 अंबरनाथ एरंजाड
13 13 अंबरनाथ करवले
14 14 अंबरनाथ काकडवाल
15 15 अंबरनाथ काकोळे
16 16 अंबरनाथ कात्रप
17 17 अंबरनाथ कानसई
18 18 अंबरनाथ कान्होर
19 19 अंबरनाथ कारंद
20 20 अंबरनाथ काराव
21 21 अंबरनाथ कासगांव
22 22 अंबरनाथ कुंभार्ली
23 23 अंबरनाथ कुडसावरे
24 24 अंबरनाथ कुळगांव
25 25 अंबरनाथ कुशिवली
26 26 अंबरनाथ को.खुंटवली
27 27 अंबरनाथ खरड
28 28 अंबरनाथ खरवई
29 29 अंबरनाथ खुंटवली (ओस)
30 30 अंबरनाथ गोरपे
31 31 अंबरनाथ गोरेगांव
32 32 अंबरनाथ चरगांव
33 33 अंबरनाथ चांदप
34 34 अंबरनाथ चामटोली
35 35 अंबरनाथ चिंचपाडा
36 36 अंबरनाथ चिंचवली
37 37 अंबरनाथ चिखलोली
38 38 अंबरनाथ चिरड
39 39 अंबरनाथ चोण
40 40 अंबरनाथ जांभळे
41 41 अंबरनाथ जांभिळघर
42 42 अंबरनाथ जांभिवली
43 43 अंबरनाथ जावसइ
44 44 अंबरनाथ जोवेळी
45 45 अंबरनाथ डोणे
46 46 अंबरनाथ ढवळे
47 47 अंबरनाथ ढोक
48 48 अंबरनाथ तान
49 49 अंबरनाथ दहिवली
50 50 अंबरनाथ दापिवली
51 51 अंबरनाथ देवळोली
52 52 अंबरनाथ ना-हेण
53 53 अंबरनाथ नेवाळी
54 54 अंबरनाथ पचोण
55 55 अंबरनाथ पादिरपाडा
56 56 अंबरनाथ पाली
57 57 अंबरनाथ पाले
58 58 अंबरनाथ पिंपळोली
59 59 अंबरनाथ पोसरी
60 60 अंबरनाथ बदलापुर
61 61 अंबरनाथ बुर्दुल
62 62 अंबरनाथ बेंडशिळ
63 63 अंबरनाथ बेलवली
64 64 अंबरनाथ बोहोनोली
65 65 अंबरनाथ भाकरी
66 66 अंबरनाथ भाल
67 67 अंबरनाथ भेज
68 68 अंबरनाथ मांगरुळ
69 69 अंबरनाथ मांजर्ली
70 70 अंबरनाथ माणकिवली
71 71 अंबरनाथ माणेरे
72 72 अंबरनाथ मुळगांव
73 73 अंबरनाथ मोरीवली
74 74 अंबरनाथ येवे
75 75 अंबरनाथ रहाटोली
76 76 अंबरनाथ वडवली
77 77 अंबरनाथ वराड
78 78 अंबरनाथ वसार
79 79 अंबरनाथ वांगणी
80 80 अंबरनाथ वांघणवाडी
81 81 अंबरनाथ वाडी
82 82 अंबरनाथ वालिवली
83 83 अंबरनाथ वाशिवली
84 84 अंबरनाथ व्दारली
85 85 अंबरनाथ शिरगांव
86 86 अंबरनाथ शिरवली
87 87 अंबरनाथ शिळ
88 88 अंबरनाथ शेलारपाडा
89 89 अंबरनाथ साई
90 90 अंबरनाथ साखरोली
91 91 अंबरनाथ सागांव
92 92 अंबरनाथ सापे
93 93 अंबरनाथ सावरे
94 94 अंबरनाथ सावरोली
95 95 अंबरनाथ सोनावळे
96 96 अंबरनाथ सोनिवली
97 97 अंबरनाथ आंबेशिव खु
98 98 अंबरनाथ आंबेशिव बु
99 99 अंबरनाथ बांधनवाडी
100 1 कल्याण अंतर्ली
101 2 कल्याण अंतार्डे
102 3 कल्याण अटाळी
103 4 कल्याण अडीवली
104 5 कल्याण अनखर
105 6 कल्याण आंबिवली
106 7 कल्याण आंबिवली तर्फे चोण
107 8 कल्याण आंबिवली तर्फे वासुंद्री
108 9 कल्याण आणे
109 10 कल्याण आपटी तर्फे बाऱ्हे
110 11 कल्याण आपटी तर्फे चोण
111 12 कल्याण आयरे
112 13 कल्याण आरेळे
113 14 कल्याण आसदे
114 15 कल्याण उंबर्डे
115 16 कल्याण उंभर्णी
116 17 कल्याण उतणे
117 18 कल्याण उशिद
118 19 कल्याण उसरघर
119 20 कल्याण ओझर्ली
120 21 कल्याण कचोरे
121 22 कल्याण कल्याण
122 23 कल्याण कांचनगाव
123 24 कल्याण कांबा
124 25 कल्याण काकडपाडा
125 26 कल्याण काटई
126 27 कल्याण काटेमानिवली
127 28 कल्याण कुंदे
128 29 कल्याण केळणी
129 30 कल्याण कोंढेरी
130 31 कल्याण कोपर
131 32 कल्याण कोलम
132 33 कल्याण कोळीवली
133 34 कल्याण कोळे
134 35 कल्याण कोसले
135 36 कल्याण खडवली
136 37 कल्याण खडेगोळवली
137 38 कल्याण खोणी
138 39 कल्याण गंधारे
139 40 कल्याण गजबंधन पाथर्ली
140 41 कल्याण गांवदेवी
141 42 कल्याण गाळेगाव
142 43 कल्याण गुरवली
143 44 कल्याण गेरसे
144 45 कल्याण गोळवली
145 46 कल्याण गोवेली
146 47 कल्याण गौरीपाडा
147 48 कल्याण घारीवली
148 49 कल्याण घेसर
149 50 कल्याण घोटसई
150 51 कल्याण चवरे
151 52 कल्याण चिंचवली
152 53 कल्याण चिकणघर
153 54 कल्याण चोळे
154 55 कल्याण जांभुळ
155 56 कल्याण जु
156 57 कल्याण टिटवाळा
157 58 कल्याण ठाकुर्ली
158 59 कल्याण डोंबिवली जुनी
159 60 कल्याण डोंबिवली नवी
160 61 कल्याण तीसगाव
161 62 कल्याण दहागाव
162 63 कल्याण दहिवली
163 64 कल्याण दानबाव
164 65 कल्याण दावडी
165 66 कल्याण धामटण
166 67 कल्याण नडगांव
167 68 कल्याण नवगाव
168 69 कल्याण नवागाव
169 70 कल्याण नांदप
170 71 कल्याण नांदिवली
171 72 कल्याण नांदिवली तर्फे पाचानंद
172 73 कल्याण नालिंबी
173 74 कल्याण निंबवली
174 75 कल्याण निळजे
175 76 कल्याण निळजेपाडा
176 77 कल्याण नेतिवली
177 78 कल्याण पळसोली
178 79 कल्याण पिंपळोली
179 80 कल्याण पितांबरे
180 81 कल्याण पिसवली
181 82 कल्याण पोई
182 83 कल्याण फळेगांव
183 84 कल्याण बल्याणी
184 85 कल्याण बापसई
185 86 कल्याण बारावे
186 87 कल्याण बेहरे
187 88 कल्याण भिसोळ
188 89 कल्याण भोपर
189 90 कल्याण मांजर्ली
190 91 कल्याण मांडा
191 92 कल्याण माणगाव
192 93 कल्याण मानिवली
193 94 कल्याण मामणोली
194 95 कल्याण मोस
195 96 कल्याण मोहने
196 97 कल्याण मोहीली
197 98 कल्याण म्हसकळ
198 99 कल्याण म्हारळ बु
199 100 कल्याण म्हारळ खु
200 101 कल्याण रायते
201 102 कल्याण राये
202 103 कल्याण रूंदे
203 104 कल्याण रेवती
204 105 कल्याण रोहणे
205 106 कल्याण वडवली
206 107 कल्याण वडवली खु.
207 108 कल्याण वडवली बु.
208 109 कल्याण वरप
209 110 कल्याण वसत शेलवली
210 111 कल्याण वाडेघर
211 112 कल्याण वाळकस
212 113 कल्याण वावेघर
213 114 कल्याण वासुंद्री
214 115 कल्याण वाहोली
215 116 कल्याण वेहळे
216 117 कल्याण शहाड
217 118 कल्याण शिरढोण
218 119 कल्याण शिवाजीनगर
219 120 कल्याण संदप
220 121 कल्याण सांगोडे
221 122 कल्याण सागांव
222 123 कल्याण सापाड
223 124 कल्याण सोनारपाडा
224 125 कल्याण हेदुटणे
225 1 ठाणे अडवली
226 2 ठाणे आगासन
227 3 ठाणे इलटन
228 4 ठाणे उत्तन
229 5 ठाणे उत्तरशिव
230 6 ठाणे ऐरोली
231 7 ठाणे ओवळे
232 8 ठाणे करावे
233 9 ठाणे कळवा
234 10 ठाणे कावेसर
235 11 ठाणे काशी
236 12 ठाणे कासारवडवली
237 13 ठाणे कुकशेत
238 14 ठाणे कोपरखैरणे
239 15 ठाणे कोपरी
240 16 ठाणे कोलशेत
241 17 ठाणे कौसा
242 18 ठाणे खारी
243 19 ठाणे खारीगांव
244 20 ठाणे खिडकाळी
245 21 ठाणे खैरणे
246 22 ठाणे गोठेघर
247 23 ठाणे गोडदेव
248 24 ठाणे गोडीवली
249 25 ठाणे घणसोली
250 26 ठाणे घोडबंदर
251 27 ठाणे चितळसर मानपाडा
252 28 ठाणे चेंदणी
253 29 ठाणे चेणे
254 30 ठाणे चौक
255 31 ठाणे जुईगाव
256 32 ठाणे टेटवली
257 33 ठाणे ठाणे
258 34 ठाणे डायघर
259 35 ठाणे डावले
260 36 ठाणे डोंगरी
261 37 ठाणे डोमखार
262 38 ठाणे ढोकाळी
263 39 ठाणे तलावली
264 40 ठाणे तारोडी
265 41 ठाणे तुर्भे
266 42 ठाणे दहिसर
267 43 ठाणे दातीवली
268 44 ठाणे दारावे
269 45 ठाणे दिघे
270 46 ठाणे दिघे (ऐरोली)
271 47 ठाणे दिवा
272 48 ठाणे देसाई
273 49 ठाणे नवघर
274 50 ठाणे नागाव
275 51 ठाणे नारीवली
276 52 ठाणे नावाली
277 53 ठाणे निघू
278 54 ठाणे नेरुळ
279 55 ठाणे नौपाडा
280 56 ठाणे पडले
281 57 ठाणे पाचपाखाडी
282 58 ठाणे पारसिक
283 59 ठाणे पाली
284 60 ठाणे पावणे
285 61 ठाणे पिंपरी
286 62 ठाणे पेनकरपाडा
287 63 ठाणे बाळकुम
288 64 ठाणे बाळे
289 65 ठाणे बेतवडे
290 66 ठाणे बेलापूर
291 67 ठाणे बोनसार
292 68 ठाणे बोरीवडे
293 69 ठाणे बोरीवली
294 70 ठाणे भंडार्ली
295 71 ठाणे भाईंदर
296 72 ठाणे भाईंदरपाडा
297 73 ठाणे भूतावली
298 74 ठाणे महाजनवाडी
299 75 ठाणे महापे
300 76 ठाणे माजीवडे
301 77 ठाणे मिरा
302 78 ठाणे मुंब्रा
303 79 ठाणे मुर्धे
304 80 ठाणे मोकाशी
305 81 ठाणे मोघरपाडा
306 82 ठाणे मोर्वा
307 83 ठाणे म्हाताडी
308 84 ठाणे येऊर
309 85 ठाणे राई
310 86 ठाणे वडवली
311 87 ठाणे वर्सावा
312 88 ठाणे वाकळण
313 89 ठाणे वामाळी
314 90 ठाणे वालीवली
315 91 ठाणे वाशी
316 92 ठाणे शिरवणे
317 93 ठाणे शिळ
318 94 ठाणे सांगर्ली
319 95 ठाणे सानपाडा
320 96 ठाणे साबे
321 97 ठाणे सारसोळे
322 98 ठाणे सावली
323 99 ठाणे सोनखार
324 100 ठाणे सोनखार (मुंब्रा)
325 1 भिवंडी अंजुर
326 2 भिवंडी अंबाडी
327 3 भिवंडी अकलोली
328 4 भिवंडी अनगाव
329 5 भिवंडी अर्जुनली
330 6 भिवंडी अस्नोली
331 7 भिवंडी आतकोली
332 8 भिवंडी आन्हे
333 9 भिवंडी आमणे
334 10 भिवंडी आलखिवली
335 11 भिवंडी आलिमघर
336 12 भिवंडी आवळवटे
337 13 भिवंडी आवळे
338 14 भिवंडी आशिवली
339 15 भिवंडी इताडे
340 16 भिवंडी उंबरखांड
341 17 भिवंडी उसगांव
342 18 भिवंडी ऊसरोली
343 19 भिवंडी एकसाल
344 20 भिवंडी एलकुंदे
345 21 भिवंडी ओवळी
346 22 भिवंडी कणेरी
347 23 भिवंडी करंजोटी
348 24 भिवंडी करमाळे
349 25 भिवंडी कळंभोली
350 26 भिवंडी कवाड बु
351 27 भिवंडी कवाड़ खु
352 28 भिवंडी कशिवली
353 29 भिवंडी कशेळी
354 30 भिवंडी कांदळी
355 31 भिवंडी कांदळी खु
356 32 भिवंडी कांदळी बु.
357 33 भिवंडी कांबे
358 34 भिवंडी काटई
359 35 भिवंडी कामतघर
360 36 भिवंडी कारीवली
361 37 भिवंडी कालवार
362 38 भिवंडी काल्हेर
363 39 भिवंडी कासणे
364 40 भिवंडी किरवली
365 41 भिवंडी किरवली दुरवली
366 42 भिवंडी कुंदे
367 43 भिवंडी कुंभारशीव
368 44 भिवंडी कुकसे
369 45 भिवंडी कुशीवली
370 46 भिवंडी कुसापूर
371 47 भिवंडी कुहे
372 48 भिवंडी केल्हे
373 49 भिवंडी केवणी
374 50 भिवंडी कैलासनगर
375 51 भिवंडी कोन
376 52 भिवंडी कोपर
377 53 भिवंडी कोलीवली
378 54 भिवंडी कोशिंबे
379 55 भिवंडी खंबाळे
380 56 भिवंडी खडकी खु
381 57 भिवंडी खडकी बु.
382 58 भिवंडी खरीवली
383 59 भिवंडी खांडपे
384 60 भिवंडी खांडवळ
385 61 भिवंडी खातिवली
386 62 भिवंडी खानिवली
387 63 भिवंडी खारबांव
388 64 भिवंडी खार्डी
389 65 भिवंडी खोणी
390 66 भिवंडी गणेशपुरी
391 67 भिवंडी गाणे
392 68 भिवंडी गुंदवली
393 69 भिवंडी गोंद्रवली
394 70 भिवंडी गोदांडे
395 71 भिवंडी गोरसई
396 72 भिवंडी गोराड
397 73 भिवंडी गोवे
398 74 भिवंडी गौरीपाडा
399 75 भिवंडी घाडणे
400 76 भिवंडी घोटगाव
401 77 भिवंडी घोटावडे
402 78 भिवंडी घोलगांव
403 79 भिवंडी चाणे
404 80 भिवंडी चाविंद्रे
405 81 भिवंडी चावे
406 82 भिवंडी चिंचवली
407 83 भिवंडी चिंचवली (वडपे)
408 84 भिवंडी चिंचवली त.कुंदे
409 85 भिवंडी चिंबीपाडा
410 86 भिवंडी चिराडपाडा
411 87 भिवंडी जांभिवली
412 88 भिवंडी जांभिवली त. खंबाळे
413 89 भिवंडी जानवळ
414 90 भिवंडी जुनांदुर्खी
415 91 भिवंडी झिडके
416 92 भिवंडी टेंभवली
417 93 भिवंडी टेमघर
418 94 भिवंडी ठाकुरगांव
419 95 भिवंडी डावली
420 96 भिवंडी डुंगे
421 97 भिवंडी डोहळे
422 98 भिवंडी तळवली
423 99 भिवंडी वडवली त.राहूर
424 100 भिवंडी तुंगारठण
425 101 भिवंडी तुळशी
426 102 भिवंडी दलोंडे
427 103 भिवंडी दह्याळे
428 104 भिवंडी दापोडे
429 105 भिवंडी दाभाड
430 106 भिवंडी दिघाशी
431 107 भिवंडी दिवे
432 108 भिवंडी दिवे – अंजुर
433 109 भिवंडी दुगाड
434 110 भिवंडी दुधनी
435 111 भिवंडी देपाली
436 112 भिवंडी देवचोळे
437 113 भिवंडी देवरुंग
438 114 भिवंडी देवळी
439 115 भिवंडी धामणगांव,
440 116 भिवंडी धामणे
441 117 भिवंडी नांदकर
442 118 भिवंडी नांदीठणे
443 119 भिवंडी नागांव
444 120 भिवंडी नारपोली
445 121 भिवंडी निंबवली
446 122 भिवंडी निजामपूर
447 123 भिवंडी निवळी
448 124 भिवंडी नेवाडे
449 125 भिवंडी पडघे
450 126 भिवंडी पहारे
451 127 भिवंडी पाच्छापूर
452 128 भिवंडी पायगांव
453 129 भिवंडी पाये
454 130 भिवंडी पारीवली
455 131 भिवंडी पालखणे
456 132 भिवंडी पाली
457 133 भिवंडी पालीवली
458 134 भिवंडी पिंपळगाव
459 135 भिवंडी पिंपळघर
460 136 भिवंडी पिंपळनेर
461 137 भिवंडी पिंपळशेत-भुईशेत
462 138 भिवंडी पिंपळास
463 139 भिवंडी पिळंझे खु.
464 140 भिवंडी पिळंझे बु
465 141 भिवंडी पिसे
466 142 भिवंडी पुर्णा
467 143 भिवंडी पोगांव
468 144 भिवंडी फिरंगपाडा
469 145 भिवंडी फेणे
470 146 भिवंडी बापगांव
471 147 भिवंडी बासे
472 148 भिवंडी बोरपाडा
473 149 भिवंडी बोरीवली
474 150 भिवंडी बोरीवली त.सोनाळे
475 151 भिवंडी ब्राम्हणपाडा
476 152 भिवंडी भरे
477 153 भिवंडी भरोडी
478 154 भिवंडी भवाळे
479 155 भिवंडी भादवड
480 156 भिवंडी भादाणे
481 157 भिवंडी भिनार
482 158 भिवंडी भिवंडी
483 159 भिवंडी भिवाळी
484 160 भिवंडी भोईरगाव
485 161 भिवंडी भोकरी
486 162 भिवंडी महाप
487 163 भिवंडी महापोली
488 164 भिवंडी महाळुंगे
489 165 भिवंडी माणकोली
490 166 भिवंडी मानिवली
491 167 भिवंडी मालबीडी
492 168 भिवंडी मालोडी
493 169 भिवंडी मुठवळ
494 170 भिवंडी मैंदे
495 171 भिवंडी मोरणी
496 172 भिवंडी मोहंडुळ
497 173 भिवंडी मोहीली
498 174 भिवंडी मोहीली बु
499 175 भिवंडी येवई
500 176 भिवंडी रवदी
501 177 भिवंडी रांजनोली
502 178 भिवंडी राजनगर
503 179 भिवंडी राहनाळ
504 180 भिवंडी राहुर
505 181 भिवंडी लाखीवली
506 182 भिवंडी लाप खु.
507 183 भिवंडी लाप बु
508 184 भिवंडी लापाळे बांधण
509 185 भिवंडी लामज
510 186 भिवंडी लोनाड
511 187 भिवंडी वडघर
512 188 भिवंडी वडपे
513 189 भिवंडी वडवली
514 190 भिवंडी तळवली त.राहूर
515 191 भिवंडी वडुनवघर
516 192 भिवंडी वर्जेश्वरी
517 193 भिवंडी वळ
518 194 भिवंडी वांद्रे
519 195 भिवंडी वाघीवली
520 196 भिवंडी वापे
521 197 भिवंडी वारेट
522 198 भिवंडी वालशिंद
523 199 भिवंडी वावली
524 200 भिवंडी वाशेरे
525 201 भिवंडी वाहुली
526 202 भिवंडी विश्वगड
527 203 भिवंडी वेढे
528 204 भिवंडी वेहळे
529 205 भिवंडी शिरगांव
530 206 भिवंडी शिरोळे
531 207 भिवंडी शिवनगर
532 208 भिवंडी शेडगांव
533 209 भिवंडी शेलार
534 210 भिवंडी सरावली
535 211 भिवंडी सवाद
536 212 भिवंडी सांगे
537 213 भिवंडी साईगांव
538 214 भिवंडी साईगांव (दुगाड)
539 215 भिवंडी साखरोली
540 216 भिवंडी सागांव
541 217 भिवंडी सापे
542 218 भिवंडी सारंग
543 219 भिवंडी सावंधे
544 220 भिवंडी सावरोली
545 221 भिवंडी सुपेगाव
546 222 भिवंडी सुरई
547 223 भिवंडी सुर्यानगर
548 224 भिवंडी सोनटक्का
549 225 भिवंडी सोनाळे
550 226 भिवंडी सोर
551 227 भिवंडी हिवाळी
552 228 भिवंडी खालिंग बु.
553 229 भिवंडी खालिंग खु.
554 230 भिवंडी मुऱ्हे
555 231 भिवंडी पुंडास
556 232 भिवंडी दळेपाडा
557 233 भिवंडी कुरुंद
558 234 भिवंडी वाफाळे
559 235 भिवंडी अस्नोली
560 236 भिवंडी शिवाजीनगर
561 237 भिवंडी पुसापूर
562 238 भिवंडी सोनाळे
563 239 भिवंडी म्हापोली
564 1 मुरबाड चिरड
565 2 मुरबाड अल्याणी
566 3 मुरबाड अस्कोत
567 4 मुरबाड आंबिवली
568 5 मुरबाड आंबेगाव
569 6 मुरबाड आंबेटेंभे
570 7 मुरबाड आंबेळे (खु)
571 8 मुरबाड आंबेळे (बु)
572 9 मुरबाड आगाशी
573 10 मुरबाड आनंदनगर
574 11 मुरबाड आनंदपूर
575 12 मुरबाड आळवे
576 13 मुरबाड आसोळे
577 14 मुरबाड आसोसे
578 15 मुरबाड इंदे
579 16 मुरबाड उंबरपाडा
580 17 मुरबाड उचले
581 18 मुरबाड उदाळडोह
582 19 मुरबाड उमरोली (खु)
583 20 मुरबाड उमरोली (बु)
584 21 मुरबाड एकलहरे
585 22 मुरबाड ओझीवले
586 23 मुरबाड करचोंडे
587 24 मुरबाड करवेळे
588 25 मुरबाड कळंभाड (भो)
589 26 मुरबाड कळंभाड (मु)
590 27 मुरबाड कळंभे
591 28 मुरबाड कळंमखांडे
592 29 मुरबाड कांदळी
593 30 मुरबाड काचकोळी
594 31 मुरबाड कान्हालें
595 32 मुरबाड कान्होळ
596 33 मुरबाड कासगाव
597 34 मुरबाड किशोर
598 35 मुरबाड किसळ
599 36 मुरबाड कुडवली
600 37 मुरबाड कुडशेत
601 38 मुरबाड केदुर्ली
602 39 मुरबाड कोंडेसाखरे
603 40 मुरबाड कोचरे (खु)
604 41 मुरबाड कोचरे (बु)
605 42 मुरबाड कोरावळे
606 43 मुरबाड कोलठण
607 44 मुरबाड कोळे
608 45 मुरबाड कोळोशी
609 46 मुरबाड खरशेत (ऊ)
610 47 मुरबाड खांडपे
611 48 मुरबाड खांदारे
612 49 मुरबाड खाटेघर
613 50 मुरबाड खानिवरे
614 51 मुरबाड खापरी
615 52 मुरबाड खुटल (बा)
616 53 मुरबाड खुटल बंगला
617 54 मुरबाड खुटारवाडी
618 55 मुरबाड खेड
619 56 मुरबाड खेडले
620 57 मुरबाड खेवारे
621 58 मुरबाड खोपीवली
622 59 मुरबाड गवाळी
623 60 मुरबाड गोरखागड
624 61 मुरबाड गोरगाव
625 62 मुरबाड घागुर्ली
626 63 मुरबाड घोरले
627 64 मुरबाड चंद्रपूर
628 65 मुरबाड चाफे
629 66 मुरबाड चासोळे
630 67 मुरबाड चिखले
631 68 मुरबाड तळेगांव
632 69 मुरबाड भाकरी
633 70 मुरबाड जडई
634 71 मुरबाड जांभूर्डे
635 72 मुरबाड जामघर
636 73 मुरबाड जायगाव
637 74 मुरबाड झाडघर
638 75 मुरबाड टेंभरे बु
639 76 मुरबाड टेमगाव
640 77 मुरबाड टोकावडे
641 78 मुरबाड ठाकरेनगर
642 79 मुरबाड ठुणे
643 80 मुरबाड डांगुर्ले
644 81 मुरबाड डोंगरन्हावे
645 82 मुरबाड तळवली
646 83 मुरबाड तळवली (न्याहाडी)
647 84 मुरबाड तळेगाव
648 85 मुरबाड तुळई
649 86 मुरबाड तोंडली
650 87 मुरबाड थितबी
651 88 मुरबाड दहीगाव
652 89 मुरबाड दहीगाव (धसई)
653 90 मुरबाड दहीवली
654 91 मुरबाड दिगेफळ
655 92 मुरबाड दिवाणपाडा
656 93 मुरबाड दुधोली
657 94 मुरबाड दुर्गापूर
658 95 मुरबाड देवगांव
659 96 मुरबाड देवघर
660 97 मुरबाड देवपे
661 98 मुरबाड देहणेली
662 99 मुरबाड देहरी
663 100 मुरबाड धसई
664 101 मुरबाड नढई
665 102 मुरबाड नविन मोहघरवाडी
666 103 मुरबाड नांदगाव
667 104 मुरबाड नांदेणी
668 105 मुरबाड नागांव
669 106 मुरबाड नानशेत
670 107 मुरबाड नारायणगाव
671 108 मुरबाड नारीवली
672 109 मुरबाड नेवाळपाडा
673 110 मुरबाड न्याहाडी
674 111 मुरबाड न्हावे
675 112 मुरबाड पऱ्हे
676 113 मुरबाड पळू
677 114 मुरबाड पवाळे
678 115 मुरबाड पशेणी
679 116 मुरबाड पाटगाव
680 117 मुरबाड पाडाळे
681 118 मुरबाड पारगाव
682 119 मुरबाड पारांडे
683 120 मुरबाड पिंपळगांव
684 121 मुरबाड पिंपळघर
685 122 मुरबाड पेंढरी
686 123 मुरबाड पोटगाव
687 124 मुरबाड फणसोजी
688 125 मुरबाड फांगणे
689 126 मुरबाड फांगळोशी
690 127 मुरबाड फांगूळगव्हाण
691 128 मुरबाड बळेगांव
692 129 मुरबाड बांधिवली
693 130 मुरबाड बिरवाडी
694 131 मुरबाड बुरसुंगे
695 132 मुरबाड बोरगाव
696 133 मुरबाड बोरीवली
697 134 मुरबाड ब्राम्हणगाव
698 135 मुरबाड भादाणे
699 136 मुरबाड भालूक
700 137 मुरबाड भूवन
701 138 मुरबाड भोरांडे
702 139 मुरबाड मढ
703 140 मुरबाड महाज
704 141 मुरबाड मांडवत
705 142 मुरबाड मांडवे
706 143 मुरबाड मांदोशी
707 144 मुरबाड माजगांव
708 145 मुरबाड मानगाव
709 146 मुरबाड मानगाव (मानिवली)
710 147 मुरबाड मानिवली
711 148 मुरबाड मानिवली (खु)
712 149 मुरबाड मानिवली (बु)
713 150 मुरबाड मानिवली (शि)
714 151 मुरबाड मानिवली(बळेगांव)
715 152 मुरबाड मालेगांव
716 153 मुरबाड माल्हेड
717 154 मुरबाड माळ
718 155 मुरबाड माळीनगर
719 156 मुरबाड मासले
720 157 मुरबाड मिल्हे
721 158 मुरबाड मुरबाड
722 159 मुरबाड मेदी
723 160 मुरबाड मोरोशी
724 161 मुरबाड मोहघर
725 162 मुरबाड मोहरई
726 163 मुरबाड मोहोप
727 164 मुरबाड म्हसा
728 165 मुरबाड म्हाडस
729 166 मुरबाड रामपुर
730 167 मुरबाड रावगाव
731 168 मुरबाड वडगांव
732 169 मुरबाड वडवली
733 170 मुरबाड वढू
734 171 मुरबाड वांजळे
735 172 मुरबाड वाघगाव
736 173 मुरबाड वाघीवली
737 174 मुरबाड वाल्हीवरे
738 175 मुरबाड विढे
739 176 मुरबाड विद्यागर
740 177 मुरबाड वेळूक
741 178 मुरबाड वेहरे
742 179 मुरबाड वैशाखरे
743 180 मुरबाड वोटे
744 181 मुरबाड शाई
745 182 मुरबाड शास्त्रीनगर
746 183 मुरबाड शिंदगाव
747 184 मुरबाड शिरगाव
748 185 मुरबाड शिरपूर
749 186 मुरबाड शिरवली
750 187 मुरबाड शिरोशी
751 188 मुरबाड शिलन
752 189 मुरबाड शिवळे
753 190 मुरबाड शेलगाव
754 191 मुरबाड शेलारी
755 192 मुरबाड संगम
756 193 मुरबाड संजणगाव
757 194 मुरबाड सरळगांव
758 195 मुरबाड साकुर्ली
759 196 मुरबाड साखरे
760 197 मुरबाड साजई
761 198 मुरबाड सायले
762 199 मुरबाड सावणे
763 200 मुरबाड सासणे
764 201 मुरबाड सींगापुर
765 202 मुरबाड सोनगांव
766 203 मुरबाड सोनावळे
767 204 मुरबाड हिरेघर
768 205 मुरबाड हेदवली
769 206 मुरबाड गणेशपूर
770 207 मुरबाड शिलंद
771 208 मुरबाड पानशेत
772 209 मुरबाड गोरेगांव
773 1 शहापूर कुडशेत
774 2 शहापूर रोडवहाळ
775 3 शहापूर वेहळोली
776 4 शहापूर अंदाड
777 5 शहापूर अंबर्जे
778 6 शहापूर अघई
779 7 शहापूर अजनुप
780 8 शहापूर अर्जुनली
781 9 शहापूर अल्याणी
782 10 शहापूर अस्नोली
783 11 शहापूर आंबिवली (दहिगांव)
784 12 शहापूर आंबिवली सो.
785 13 शहापूर आंबिवली (शेरे)
786 14 शहापूर आंबेखोर
787 15 शहापूर आटगांव
788 16 शहापूर आदिवली
789 17 शहापूर आपटे
790 18 शहापूर आबिंवली
791 19 शहापूर आवरे
792 20 शहापूर आवाळे
793 21 शहापूर आष्टे
794 22 शहापूर आसनगांव
795 23 शहापूर उंबरखांड
796 24 शहापूर उंब्रावणे
797 25 शहापूर उंभ्रई
798 26 शहापूर कराडे
799 27 शहापूर कळंभे
800 28 शहापूर कळगांव
801 29 शहापूर कळभोंडे
802 30 शहापूर कळमगांव
803 31 शहापूर कवडास
804 32 शहापूर कसारा खु.
805 33 शहापूर कसारा बुा.
806 34 शहापूर कांबारे
807 35 शहापूर कांबे
808 36 शहापूर कातबांव
809 37 शहापूर कानडी
810 38 शहापूर कानविंदे
811 39 शहापूर कानवे
812 40 शहापूर काष्टि
813 41 शहापूर कासगांव
814 42 शहापूर किनईशेत (ओसगांव)
815 43 शहापूर किन्हवली
816 44 शहापूर कुकांभे
817 45 शहापूर कुल्हे
818 46 शहापूर कोठेरे
819 47 शहापूर कोथळे
820 48 शहापूर कोशिंबडे
821 49 शहापूर खरांगण
822 50 शहापूर खराडे
823 51 शहापूर खरीड
824 52 शहापूर खरीवली
825 53 शहापूर खरीवली सो.
826 54 शहापूर खर्डी
827 55 शहापूर खातीवली
828 56 शहापूर खुटघर
829 57 शहापूर खुटाडी
830 58 शहापूर खैरे
831 59 शहापूर खोर
832 60 शहापूर खोस्ते
833 61 शहापूर गांडुळवाड
834 62 शहापूर गुंडे
835 63 शहापूर गेगांव
836 64 शहापूर गोकुळगांव
837 65 शहापूर गोठेघर
838 66 शहापूर गोलभन
839 67 शहापूर घाणेपाडा
840 68 शहापूर घोसई
841 69 शहापूर चरीव
842 70 शहापूर चांदगांव
843 71 शहापूर चांदरोटी
844 72 शहापूर चांदे
845 73 शहापूर चिंचवली
846 74 शहापूर चिखलगांव
847 75 शहापूर चिल्हार
848 76 शहापूर चेरपोली
849 77 शहापूर चेरवली
850 78 शहापूर चोंढे बु.
851 79 शहापूर चोढे खु.
852 80 शहापूर जरंडी
853 81 शहापूर जांभुळवाड
854 82 शहापूर जांभे
855 83 शहापूर जुनवणी
856 84 शहापूर टहारपुर
857 85 शहापूर टेंभरे खु
858 86 शहापूर टेंभरे बु.
859 87 शहापूर टेंभुर्ली
860 88 शहापूर टेंभे
861 89 शहापूर ठिळे
862 90 शहापूर ठुणे
863 91 शहापूर ठुणे बु.
864 92 शहापूर डिंभे
865 93 शहापूर डेहणे
866 94 शहापूर डोळखांब
867 95 शहापूर ढाकणे
868 96 शहापूर ढाढरे
869 97 शहापूर तळवाडे
870 98 शहापूर तानसा (पाण्याखाली)
871 99 शहापूर तुते
872 100 शहापूर दळखण
873 101 शहापूर दहागांव
874 102 शहापूर दहिगांव
875 103 शहापूर दहिवली
876 104 शहापूर दहिवली तर्फे कोरकडा
877 105 शहापूर दांड
878 106 शहापूर दापुर
879 107 शहापूर दुधर
880 108 शहापूर देवगांव
881 109 शहापूर धसई
882 110 शहापूर धामणी
883 111 शहापूर नडगांव
884 112 शहापूर नडगांव सो.
885 113 शहापूर नांदगांव
886 114 शहापूर नांदगांव सो.
887 115 शहापूर नांदवळ
888 116 शहापूर नारायणगांव
889 117 शहापूर नेवरे
890 118 शहापूर नेहरोली
891 119 शहापूर परटोली
892 120 शहापूर पळशिण
893 121 शहापूर पळसोळी
894 122 शहापूर पाचघर
895 123 शहापूर पाचीवरे
896 124 शहापूर पाटोळ
897 125 शहापूर पाली
898 126 शहापूर पाल्हेरी
899 127 शहापूर पाषणे
900 128 शहापूर पिंगळवाडी
901 129 शहापूर पिंपळपाडा
902 130 शहापूर पिवळी
903 131 शहापूर पुणधे
904 132 शहापूर पेंढरघोळ
905 133 शहापूर पेढरी
906 134 शहापूर फुगाळे
907 135 शहापूर फोफोडी
908 136 शहापूर बलवंडी
909 137 शहापूर बाबरे
910 138 शहापूर बाभळे
911 139 शहापूर बामणे
912 140 शहापूर बावघर
913 141 शहापूर बिरवाडी
914 142 शहापूर बेंडेकोन
915 143 शहापूर बेडीसगांव
916 144 शहापूर बेलवडे
917 145 शहापूर बेलवली
918 146 शहापूर बेलवली सो.
919 147 शहापूर बोरशेती
920 148 शहापूर बोरशेती बु.
921 149 शहापूर भाकरी
922 150 शहापूर भागदळ
923 151 शहापूर भातसई
924 152 शहापूर भावसे
925 153 शहापूर भिनार
926 154 शहापूर भोरांडे (ओसगांव)
927 155 शहापूर मढ
928 156 शहापूर मळेगांव
929 157 शहापूर मांजरे
930 158 शहापूर मानगांव
931 159 शहापूर मानेखिंड
932 160 शहापूर मामनोली
933 161 शहापूर मालद
934 162 शहापूर माळ
935 163 शहापूर मासवणे
936 164 शहापूर माहुली
937 165 शहापूर मुगांव
938 166 शहापूर मुसई
939 167 शहापूर मोखावणे
940 168 शहापूर मोहिली
941 169 शहापूर रातांधळे
942 170 शहापूर रानविहीर
943 171 शहापूर रास
944 172 शहापूर लवले
945 173 शहापूर लाहे
946 174 शहापूर लिंगायते
947 175 शहापूर लेनाड खु.
948 176 शहापूर लेनाड बु.
949 177 शहापूर वरस्कोळ
950 178 शहापूर वांद्रे
951 179 शहापूर वाघिवली
952 180 शहापूर वाचकोले
953 181 शहापूर वाफे
954 182 शहापूर वालशेत
955 183 शहापूर वालशेत (गुंडे)
956 184 शहापूर वावेघर
957 185 शहापूर वाशाळा ख्रुा.
958 186 शहापूर वाशाळे बु.
959 187 शहापूर वासिंद
960 188 शहापूर विठोबाचे गांव
961 189 शहापूर विहीगांव
962 190 शहापूर वेडवहाळ
963 191 शहापूर वेळुक
964 192 शहापूर वेहलोंडे
965 193 शहापूर वेहळोली खु
966 194 शहापूर वेहळोली बु.
967 195 शहापूर शहापूर
968 196 शहापूर शिरगांव
969 197 शहापूर शिरवंजे
970 198 शहापूर शिरोळ
971 199 शहापूर शिलोत्तर
972 200 शहापूर शिळ
973 201 शहापूर शिवनेरी
974 202 शहापूर शिवाजीनगर
975 203 शहापूर शेंद्रुण बु.
976 204 शहापूर शेई
977 205 शहापूर शेडे
978 206 शहापूर शेणवे
979 207 शहापूर शेरे
980 208 शहापूर शेलवली (खं.)
981 209 शहापूर शेलवली (बां)
982 210 शहापूर सरळांबे
983 211 शहापूर साकडबांव
984 212 शहापूर साकुर्ली
985 213 शहापूर साखरोली
986 214 शहापूर साजिवली
987 215 शहापूर साठगांव
988 216 शहापूर साने
989 217 शहापूर सापगांव
990 218 शहापूर सारंगपुरी
991 219 शहापूर सारमाळ
992 220 शहापूर सावरोली
993 221 शहापूर सावरोली खु.
994 222 शहापूर सावरोली बु.
995 223 शहापूर सुसरवाडी
996 224 शहापूर सोगांव
997 225 शहापूर हाळ
998 226 शहापूर हिंगलुद
999 227 शहापूर हिव
1000 228 शहापूर हेदवली
1001 1 उल्हासनगर उल्हासनगर