बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची विभागीय रचना

जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे विविध शाखांची व्यवस्था बघतात

प्रमुख शाखा प्रमुख शाखेचे नाव
निवासी उपजिल्हाधिकारी ठाणे
 1. तहसिलदार महसुल
 2. नायब तहसिलदार
 3. तहसिलदार महसुल
 4. जनसंपर्क अधिकारी
 5. नायब तहसिलदार
 6. तहसिलदार सामान्य
 7. तहसिलदार रेतीगट
 1. महसुल शाखा
 2. गृह शाखा
 3. आस्थापना शाखा
 4. जनसंपर्क कार्यालय
 5. नोंदणी शाखा
 6. महसुल लेखा शाखा
 7. रेतीगट / खनिकर्म शाखा
उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन
 1. तहसिलदार सामान्य
 2. नायब तहसिलदार सेतू
 3. तहसिलदार सामान्य
 4. जिल्हा प्रकल्प अधिकारी
 5. तहसिलदार संजय गांधी
 1. सामान्य शाखा
 2. सेतू शाखा
 3. कुळवहिवाट शाखा
 4. नगरपालिका शाखा
 5. संजय गांधी शाखा
जिल्हा पुरवठा अधिकारी पुरवठा शाखा
उपजिल्हाधिकारी रो.ह.यो. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना शाखा
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पुनर्वसन शाखा
उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी निवडणूक शाखा
विशेष भूसंपादन अधिकारी मेट्रो सेंटर
 1. विशेष भूसंपादन मेट्रो सेंटर
 2. विशेष भूसंपादन ठाणे
जिल्हा नियोजन अधिकारी नियोजन शाखा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील इतर विभाग

 • नागरी संकुलन ठाणे
 • नागरी संकुलन उल्हासनगर
 • नगर रचना ठाणे
 • जिल्हा समाजकल्याण विभाग
 • जिल्हा सहनिबंधक ठाणे
 • जिल्हा सैनिक बोर्ड ठाणे
 • जिल्हा तक्रार निवारण मंच ठाणे
 • उपवन संरक्षक ठाणे
 • जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र (एन. आय. सी. )