बंद

तहसील

प्रशासनाच्या दृष्टीने, ठाणे जिल्हा सात तालुक्यांमध्ये विभागला आहे, ज्यांचे चार उपविभाग आहेत:

  1. ठाणे
  2. कल्याण
  3. मुरबाड
  4. उल्हासनगर
  5. अंबरनाथ
  6. भिवंडी
  7. शहापूर