दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2016 27/09/2017 डाउनलोड(3 MB)
जनगणना 2011 01/01/2018 डाउनलोड(7 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय नागरिकांची सनद 31/12/2013 डाउनलोड(68 KB)
नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा 07/04/2018 डाउनलोड(917 KB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी पद रदद बाबत 16/03/2016 डाउनलोड(209 KB)
ध्वनी प्रदुषण तक्रारी स्वीकारण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी-पो.आ.नवी मुंबई 23/03/2017 डाउनलोड(2 MB)
ध्वनी प्रदुषण तक्रारी स्विकारण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी-पो.आ.ठाणे शहर 23/03/2017 डाउनलोड(5 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-२०१९ 23/04/2018 डाउनलोड(311 KB)
ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत-उल्हासनगर महापालिका 26/07/2017 डाउनलोड(926 KB)
राज्यातील देवस्थान जमिनीसंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश दि. ०८/०३/२०१८ 22/05/2018 डाउनलोड(321 KB)