बंद

पुरवठा विभाग

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : तालुकानिहाय नियतन

महिना अन्नधान्य रॉकेल साखर पामतेल
जानेवारी (पीडीएफ: 47केबी ) (पीडीएफ : 150KB ) (पीडीएफ: 29केबी)
फेब्रुवारी (पीडीएफ: 48केबी) (पीडीएफ : 28केबी)
मार्च (पीडीएफ : 50KB) (पीडीएफ : 75KB) (पीडीएफ : 30KB)
एप्रिल (पीडीएफ : 49KB) (PDF : 75KB) (पीडीएफ : 30KB)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : तालुकानिहाय नियतन

महिना अन्नधान्य रॉकेल साखर पामतेल
जानेवारी (पीडीएफ : 119केबी ) (पीडीएफ : 231केबी) (पीडीएफ : 75केबी)
फेब्रुवारी (पीडीएफ : 117केबी) (पीडीएफ : 76केबी)
मार्च (पीडीएफ : 29केबी) (पीडीएफ : 18केबी)
एप्रिल (पीडीएफ : 30केबी) (पीडीएफ : 49केबी) (पीडीएफ : 22केबी)
मे (पीडीएफ : 33केबी ) (पीडीएफ : 47केबी) (पीडीएफ : 21केबी)
जून (पीडीएफ : 33केबी) (पीडीएफ : 47केबी) (पीडीएफ : 21केबी)
जुलै (पीडीएफ : 33केबी) (पीडीएफ : 21केबी)
ऑगस्ट (पीडीएफ : 47केबी ) (पीडीएफ : 51केबी) (पीडीएफ : 28केबी)
सप्टेंबर (पीडीएफ: 48केबी) (पीडीएफ : 28केबी)
ऑक्टोबर (पीडीएफ : 47केबी) (पीडीएफ : 414केबी) (पीडीएफ : 28केबी)
नोव्हेंबर (पीडीएफ : 47केबी) (पीडीएफ : 394केबी) (पीडीएफ : 28केबी)
डिसेबर (पीडीएफ : 48केबी) (पीडीएफ :90KB) (पीडीएफ : 29केबी)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : तालुकानिहाय नियतन

महिना अन्नधान्य रॉकेल साखर पामतेल
जानेवारी (पीडीएफ : 38केबी) (पीडीएफ : 302केबी) (पीडीएफ : 30केबी) (पीडीएफ : 27केबी)
फेब्रुवारी (पीडीएफ : 70केबी) (पीडीएफ : 201केबी) (पीडीएफ : 115केबी) (पीडीएफ : 40केबी)
मार्च (पीडीएफ : 69केबी) (पीडीएफ : 174केबी) (पीडीएफ : 114केबी) (पीडीएफ : 40केबी)
एप्रिल (पीडीएफ : 67केबी) (पीडीएफ : 158केबी) (पीडीएफ : 112केबी) (पीडीएफ : 40केबी)
मे (पीडीएफ : 29केबी) (पीडीएफ : 35केबी) (पीडीएफ : 17केबी)
जून (पीडीएफ : 29केबी) (पीडीएफ : 35केबी) (पीडीएफ : 17केबी)
जुलै (पीडीएफ : 29केबी) (पीडीएफ : 211केबी) (पीडीएफ : 189केबी) (पीडीएफ : 18केबी)
ऑगस्ट (पीडीएफ : 117केबी) (पीडीएफ : 195केबी) (पीडीएफ : 78केबी)
सप्टेंबर (पीडीएफ : 122केबी) (पीडीएफ : 76केबी)
ऑक्टोबर (पीडीएफ : 118केबी) (पीडीएफ : 203केबी) (पीडीएफ : 77केबी)
नोव्हेंबर (पीडीएफ : 119केबी) (पीडीएफ : 76केबी)
डिसेंबर (पीडीएफ : 119केबी) (पीडीएफ : 76केबी)