बंद

पोलीस

पोलीस आयुक्त ठाणे मधील पोलीस स्टेशन ची यादी

 1. ठाणे नगर पोलीस स्टेशन
 2. नौपाडा पोलीस स्टेशन
 3. राबोडी पोलीस स्टेशन
 4. कळवा पोलीस स्टेशन
 5. मुंब्रा पोलीस स्टेशन
 6. शीळ-डयघर पोलीस स्टेशन
 7. भिवंडी शहर पोलीस स्टेशन
 8. निजामपुरा पोलीस स्टेशन
 9. शांतीनगर पोलीस स्टेशन
 10. भोईवाडा पोलीस स्टेशन
 11. कोनगाव पोलीस स्टेशन
 12. नारपोली पोलीस स्टेशन
 13. महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन
 14. बाजार पेठ पोलीस स्टेशन
 15. कोळसेवाडी पोलीस स्टेशन
 16. खडकपाडा पोलीस स्टेशन
 17. विष्णु नगर पोलीस स्टेशन
 18. मानपाडा पोलीस स्टेशन
 19. टिळकनगर पोलीस स्टेशन
 20. डोंबिवली पोलीस स्टेशन
 21. उल्हासनगर पोलीस स्टेशन
 22. मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन
 23. विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन
 24. हिल लाईन पोलीस स्टेशन
 25. शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन
 26. बदलापूर पुर्व पोलीस स्टेशन
 27. बदलापूर पश्चिम पोलीस स्टेशन
 28. अंबरनाथ पोलीस स्टेशन
 29. वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन
 30. कोपरी पोलीस स्टेशन
 31. श्रीनगर पोलीस स्टेशन
 32. कापुरबावडी पोलीस स्टेशन
 33. कासारवडवली पोलीस स्टेशन
 34. वर्तकनगर पोलीस स्टेशन
 35. चितळसर पोलीस स्टेशन

पोलीस आयुक्त नवी मुंबई मधील पोलीस स्टेशन ची यादी

 1. ए पी एम सी पोलीस स्टेशन
 2. वाशी पोलीस स्टेशन
 3. रबाळे पोलीस स्टेशन
 4. एम आई डी सी पोलीस स्टेशन
 5. कोपरखैरणे पोलीस स्टेशन
 6. सानपाडा पोलीस स्टेशन
 7. तुर्भे पोलीस स्टेशन
 8. नेरुळ पोलीस स्टेशन
 9. एन आर आई पोलीस स्टेशन
 10. सी बी डी पोलीस स्टेशन
 11. खारघर पोलीस स्टेशन
 12. पनवेल पोलीस स्टेशन
 13. पनवेल तालुका पोलीस स्टेशन
 14. तळोजा पोलीस स्टेशन
 15. कळंबोली पोलीस स्टेशन
 16. कामोठे पोलीस स्टेशन
 17. खांदेश्वर पोलीस स्टेशन
 18. उरण पोलीस स्टेशन
 19. न्हावाशेवा पोलीस स्टेशन
 20. मोरा पोलीस स्टेशन

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण मधील पोलीस स्टेशन ची यादी

 1. भाईंदर पोलीस स्टेशन
 2. काशिमीरा पोलीस स्टेशन
 3. मिरारोड पोलीस स्टेशन
 4. नवघर पोलीस स्टेशन
 5. नया नगर पोलीस स्टेशन
 6. उत्तन पोलीस स्टेशन

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण मधील पोलीस स्टेशन ची यादी

 1. भिवंडी तालुका पोलीस स्टेशन
 2. गणेशपुरी पोलीस स्टेशन
 3. कल्याण तालुका पोलीस स्टेशन
 4. कसारा पोलीस स्टेशन
 5. किनवली पोलीस स्टेशन
 6. कुळगांव पोलीस स्टेशन
 7. मुरबाड पोलीस स्टेशन
 8. पडगा पोलीस स्टेशन
 9. शहापूर पोलीस स्टेशन
 10. टोकावेड पोलीस स्टेशन
 11. वाशींद पोलीस स्टेशन