बंद

मतदारसंघ

ठाणे जिल्ह्यात 3 लोकसभा मतदारसंघ आणि 18 विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

लोकसभा मतदार संघ लोकसभा मतदार संघात समाविष्ट असलेले विधानसभा मतदार संघ
23 – भिवंडी
 • 134 – भिवंडी ग्रामीण (अ.ज.)
 • 135 – शहापूर (अ.ज.)
 • 136 – भिवंडी पश्चिम
 • 137 – भिवंडी पूर्व
 • 138 – कल्याण पश्चिम
 • 139 – मुरबाड
24 – कल्याण
 1. 140 – अंबरनाथ (अ.जा)
 2. 141 – उल्हासनगर
 3. 142 – कल्याण पूर्व
 4. 143 – डोंबिवली
 5. 144 – कल्याण ग्रामीण
 6. 149 – मुंब्रा कळवा
25 – ठाणे
 1. 145 – मिरा भाईंदर
 2. 146 – ओवळा माजिवडा
 3. 147 – कोपरी-पांचपाखाडी
 4. 148 – ठाणे
 5. 150 – ऐरोली
 6. 151 – बेलापूर