बंद

माहितीचा अधिकार

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव संचिका
1 जिल्हा मुख्यालय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 53केबी)
2 महसूल शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 7एमबी)
3 सामान्य शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 680केबी)
4 आस्थापना शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 2एमबी)
5 कुळवहिवाट शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 8एमबी)
6 रेतीगट शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 10एमबी)
7 गृह शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ-173केबी)
8 नोंदणी शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 239केबी)
9 सेतू शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 91केबी)
10 महसूल लेखा शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 8एमबी)
11 निवडणूक शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 223केबी)
12 अपिल शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 92केबी)
13 पुरवठा शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1एमबी)
14 पुनर्वसन शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 3एमबी)
15 म.ग्रा.रो.ह.यो. शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 6एमबी)
16 नगरपालिका शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 3एमबी)
17 नियोजन विभाग डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 9एमबी)
18 वि.भू.अ. मेट्रो सेंटर डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 968केबी)
19 वि.भू.अ. ठाणे समन्वय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 5 एमबी)
20 करमणूककर शाखा डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 5 एमबी)
21 विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी ठाणे डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 5 एमबी)
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव संचिका
उपविभागीय कार्यालय ठाणे डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 591केबी)
उपविभागीय कार्यालय भिवंडी डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 5एमबी)
उपविभागीय कार्यालय कल्याण डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 5एमबी)
उपविभागीय कार्यालय उल्हासनगर डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 9एमबी)

महत्त्वाची संकेतस्थळे

ऑनालाईन माहितीचा अधिकार