बंद

हेल्पलाईन

पी.डी.एस. हेल्पलाईन

१८००-२२-४९५० & १९६७

बाल हेल्पलाइन

१०९८

महिला हेल्पलाईन

१०९१

क्राइम स्टापर

१०९०

बचाव व मदत

१०७०

रुग्णवाहिका

१०२ , १०८

पोलीस नियंत्रण कक्ष

१००

अग्निशमन

१०१

आय.आर.सी.टी.सी. मदत

१८००-१११-१३९

रॅगींग प्रतिबंध

१८००-१८०-५५२२

किसान कॉल सेंटर

१५५१

रेल्वे चौकशी

१३९

एनआयसी हेल्पडेस्क

१८०० १११ ५५५