बंद

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे -येवई, ता.भिवंडी ,जि. ठाणे स. नं .१६/५ ब,क्षेत्र ०-२९-३० हे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे -येवई, ता.भिवंडी ,जि. ठाणे स. नं .१६/५ ब,क्षेत्र ०-२९-३० हे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे -येवई, ता.भिवंडी ,जि. ठाणे स. नं .१६/५ ब,क्षेत्र ०-२९-३० हे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे -येवई, ता.भिवंडी ,जि. ठाणे स. नं .१६/५ ब,क्षेत्र ०-२९-३० हे.

06/05/2022 07/06/2022 पहा (472 KB)