बंद

मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे. चेणे ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १,२,९०,९१ व १४८ या जमिनीमध्ये नियोजीत १८. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (१) व (२) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे. चेणे ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १,२,९०,९१ व १४८ या जमिनीमध्ये नियोजीत १८. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (१) व (२) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे. चेणे ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १,२,९०,९१ व १४८ या जमिनीमध्ये नियोजीत १८. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (१) व (२) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे. चेणे ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १,२,९०,९१ व १४८ या जमिनीमध्ये नियोजीत १८. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (१) व (२) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

08/12/2023 07/12/2024 पहा (1 MB)