बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
छायचित्र नसलेल्या मतदारांची वगळणी यादी -उल्हासनगर(141)

उल्हासनगर(141) मतदार संघातील फोटो  नसलेल्या व  स्थलांतरीत  मतदारांची  वगळणी   यादी प्रसिध्द करणे आणि मतदारांना 07 दिवसांची मुदत देणे

26/07/2021 02/08/2021 पहा (2 MB)
कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे कसारा बु.

कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश  – मौजे कसारा बु. ता.शहापूर एसआर क्र. 05-2021

13/07/2021 12/07/2022 पहा (2 MB)
कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे सावरोली

कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश मौजे सावरोली ता.शहापूर एसआर क्र. 9-2021

13/07/2021 12/07/2022 पहा (2 MB)
कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे वेहळोली

कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश  – मौजे वेहळोली ता.शहापूर एसआर क्र.04-2021

13/07/2021 12/07/2022 पहा (2 MB)
कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे गोलभण

कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे गोलभण ता. शहापूर एस. आर.क्र ६/२०२१.

13/07/2021 13/07/2022 पहा (2 MB)
१४४ कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी .

१४४ कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातील फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी .

08/07/2021 08/11/2021 पहा (10 MB)
भू.पु. व पु.वा.भ. व पा.ह. अधिनियम २०१३ चे कलम २१(१) नुसार नोटीस

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१(१) नुसार काढलेली नोटीस.

18/03/2021 18/09/2021 पहा (90 KB)
देसाई, शिळ, डावले, पडले व म्हातार्डी ता.जि. ठाणे या गावांची कलम १९(२) नुसार नोटीस प्रसिध्द करणे बाबत

बुलेट ट्रेन प्रकल्पा करिता जमीन संपादन करनेकामी ,  देसाई, शिळ, डावले, पडले व म्हातार्डी ता.जि. ठाणे या गावांची कलम १९(२) नुसार नोटीस प्रसिध्द करणे बाबत

03/03/2021 03/09/2021 पहा (312 KB)
संग्रहित