बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – खोणी , ता . कल्याण ,जि . ठाणे येथील ग . नं . / स .नं . ११४/१

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – खोणी , ता . कल्याण ,जि . ठाणे येथील ग . नं . / स .नं . ११४/१

04/08/2022 03/09/2022 पहा (802 KB)
लोकशाही दिन सप्टेंबर २०२२

लोकशाही दिन सप्टेंबर २०२२

02/08/2022 19/08/2022 पहा (837 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे – साजई, ता. मुरबाड, जि . ठाणे येथील ग. नं . / स. नं ४१९/२.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे – साजई, ता. मुरबाड, जि . ठाणे येथील ग. नं . / स. नं ४१९/२.

15/07/2022 15/08/2022 पहा (557 KB)
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 2(1) व (4) ची सूचना

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 2(1) व (4) ची सूचना

27/04/2022 26/04/2027 पहा (3 MB)
आश्रमशाळा – वसतीगृह सुरू करणे आदेश जि. ठाणे 

आश्रमशाळा – वसतीगृह सुरू करणे आदेश जि. ठाणे

24/02/2022 24/02/2023 पहा (2 MB)
ना.ज.क.धा. अधिनियम १९७६ चे कलम २० खालील योजनांची यादी

ना.ज.क.धा. अधिनियम १९७६ चे कलम २० खालील विविध  प्रयोजनार्थ व औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देणेत आलेल्या योजनांची यादी

07/06/2021 07/06/2023 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 जाहिर निवेदन

नागरिकांच्या माहितीसाठी जाहिर निवेदनाद्वारे URL प्रसिध्दीबाबत

28/09/2021 30/09/2022 पहा (260 KB)
तपासणी पथके – जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट शासन

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट शासन व इतर – सनियंत्रण समिती पथका बाबतची माहिती .

08/09/2021 10/10/2022 पहा (828 KB)
संग्रहित