बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे – चेणे , ता. जि. ठाणे येथील स. न. १९१/२ क्षेत्र ०-२३-०० हे. आर., १२१/२ क्षेत्र ०-२३-० हे आर. , १२८ क्षेत्र ०-५२-० हे. आर.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे – चेणे , ता. जि. ठाणे येथील स. न. १९१/२ क्षेत्र ०-२३-०० हे. आर., १२१/२ क्षेत्र ०-२३-० हे आर. , १२८ क्षेत्र ०-५२-० हे. आर.

15/05/2023 14/06/2023 पहा (264 KB)
मौजे खारीगाव ता. जि ठाणे येथील मौजे खारेगाव-बालकुंभ ते भाईंदरपद (गायमुख)पर्यंत ४०. मी/४५. मी रुंद रस्त्याच्या विकासांतर्गत रस्त्याने बाधित क्षेत्र ठाणे महानगरपालिकेस हस्तांतरीत करणेकामी खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्व्यारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी मोबदल्याची रक्कम निश्चित करून मिळणेबाबत नमुना-१ नोटीस

मौजे खारीगाव ता. जि ठाणे येथील मौजे खारेगाव-बालकुंभ ते भाईंदरपद (गायमुख)पर्यंत ४०. मी/४५. मी रुंद रस्त्याच्या विकासांतर्गत रस्त्याने बाधित क्षेत्र ठाणे महानगरपालिकेस हस्तांतरीत करणेकामी खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्व्यारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी मोबदल्याची रक्कम निश्चित करून मिळणेबाबत नमुना-१ नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत

10/05/2023 09/06/2023 पहा (110 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे – पेणकरपाडा , ता. जि. ठाणे येथील जुना स. न. १९०, नवीन स.नं. २०/ब क्षेत्र ४-४५-३० हे. आर.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस. मौजे – चेणे , ता. जि. ठाणे येथील स. न. १०९/२ क्षेत्र ०-१५-२० हे. आर., १२१/२ क्षेत्र ०-२३-० हे आर. , १२८ क्षेत्र ०-५२-६० हे. आर.

03/05/2023 02/06/2023 पहा (237 KB)
कल्याण कसारा ३ऱ्या रेल्वेलाईन करीता भूसंपादन करण्यासाठी रेल्वे (सुधारित) अधिनियम, २००८ चे कलाम २०F (२) नुसार सहा (०६) महिन्यांकरिता मुदतबाद मिळणेबाबत

कल्याण कसारा ३ऱ्या रेल्वेलाईन करीता भूसंपादन करण्यासाठी रेल्वे (सुधारित) अधिनियम, २००८ चे कलाम २०F (२) नुसार सहा (०६) महिन्यांकरिता मुदतबाद मिळणेबाबत

05/05/2023 04/11/2023 पहा (422 KB)
मौजे पाचपाखाडी ता. जि . ठाणे येथे मातोश्री गंगुबाई संभाजी शिंदे हॉस्पिटल वापराकरीता खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्यारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जाहिरात नमुना-१ नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत

मौजे पाचपाखाडी ता. जि . ठाणे येथे मातोश्री गंगुबाई संभाजी शिंदे हॉस्पिटल वापराकरीता खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीद्यारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जाहिरात नमुना-१ नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत

04/05/2023 05/06/2023 पहा (114 KB)
भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 11 अन्वये विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम आय डी सी ते एन एच 4 रस्ता विकसित करणे.

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 11 अन्वये विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम आय डी सी ते एन एच 4 रस्ता विकसित करणे.

30/01/2023 29/01/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 21 (1) व 21 (4) अन्वये विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम आय डी सी ते एन एच 4 रस्ता विकसित करणे.

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 21 (1) व 21 (4) अन्वये विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम आय डी सी ते एन एच 4 रस्ता विकसित करणे.

30/01/2023 29/01/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 अन्वये विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम आय डी सी ते एन एच 4 रस्ता विकसित करणे.

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 अन्वये विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत विकास आराखड्यातील प्रस्तावित तळोजा एम आय डी सी ते एन एच 4 रस्ता विकसित करणे.

30/01/2023 29/01/2024 पहा (268 KB)
भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 21 (1) आणि 21 (4) अन्वये मेट्रो मार्गिका 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) या प्रकल्पाकरिता मौजे माजिवाडा येथील भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिध्द करणे.

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 21 (1) आणि 21 (4) अन्वये मेट्रो मार्गिका 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) या प्रकल्पाकरिता मौजे माजिवाडा येथील भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिध्द करणे.

30/01/2023 29/01/2024 पहा (860 KB)
भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 11 अन्वये मेट्रो मार्गिका 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) या प्रकल्पाकरिता मौजे माजिवाडा येथील भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिध्द करणे.

भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 11 अन्वये मेट्रो मार्गिका 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) या प्रकल्पाकरिता मौजे माजिवाडा येथील भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिध्द करणे.

30/01/2023 29/01/2024 पहा (231 KB)
संग्रहित