बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
तलाठी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ ते दि. ०१/०१/२०२२ पर्यंतची एकत्रित प्रारूप ज्येष्ठता यादी

तलाठी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ ते दि. ०१/०१/२०२२ पर्यंतची एकत्रित प्रारूप ज्येष्ठता यादी

23/11/2022 07/12/2022 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत -15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत वैदयकीय अधिकारी (MBBS) या पदाची तात्पुरती पात्र व अपात्र यादी

दिनांक 20/07/2022 पर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत -15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत इच्‍छुक उमेदवारांकडुन वैदयकीय अधिकारी (MBBS)या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते. सदरील पदांची तात्पुरती पात्र व अपात्र यादी प्रसिध्द करण्यात येत असुन या बद्दल काही आक्षेप असल्यास उमेदवारांनी दिनांक 25 / 11 /2022 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

15/11/2022 25/11/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत -15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत स्टार्फ नर्स- GNM या पदाची तात्पुरती पात्र व अपात्र यादी

दिनांक 20/07/2022 पर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत -15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत इच्‍छुक उमेदवारांकडुन स्टाफ नर्स -GNM या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते. तरी सदरील पदांची तात्पुरती पात्र व अपात्र यादी प्रसिध्द करण्यात येत असुन या बद्दल काही आक्षेप असल्यास उमेदवारांनी दिनांक 25/11/2022 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

15/11/2022 25/11/2022 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन नोव्हेंबर २०२२

लोकशाही दिन नोव्हेंबर २०२२

09/11/2022 25/11/2022 पहा (836 KB)
ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गठित केलेल्या मंडप तपासणी पथकास मान्यता देणेकामी मा. जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडील आदेश क्र. गृह /कक्ष -१/टे -४/जनहित याचिका क्र. १७३/२०१०/कावि -२६८७५/२०२२,दि. १२/०८/२०२२.

ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये गठित केलेल्या मंडप तपासणी पथकास मान्यता देणेकामी मा. जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडील आदेश क्र. गृह /कक्ष -१/टे -४/जनहित याचिका क्र. १७३/२०१०/कावि -२६८७५/२०२२,दि. १२/०८/२०२२.

17/08/2022 16/08/2023 पहा (2 MB)
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 2(1) व (4) ची सूचना

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 2(1) व (4) ची सूचना

27/04/2022 26/04/2027 पहा (3 MB)
आश्रमशाळा – वसतीगृह सुरू करणे आदेश जि. ठाणे 

आश्रमशाळा – वसतीगृह सुरू करणे आदेश जि. ठाणे

24/02/2022 24/02/2023 पहा (2 MB)
ना.ज.क.धा. अधिनियम १९७६ चे कलम २० खालील योजनांची यादी

ना.ज.क.धा. अधिनियम १९७६ चे कलम २० खालील विविध  प्रयोजनार्थ व औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देणेत आलेल्या योजनांची यादी

07/06/2021 07/06/2023 पहा (3 MB)
संग्रहित