बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
टपाली मतत्रिकेद्वारे मतदान करण्यासाठीचे ठिकाण , दिनांक व वेळ.

टपाली मतत्रिकेद्वारे मतदान करण्यासाठीचे ठिकाण , दिनांक व वेळ.

13/05/2024 20/05/2024 पहा (409 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २७६/१/३, क्षेत्र १-६१-०० हे . आर. , चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २७६/१/३, क्षेत्र १-६१-०० हे . आर. , चौ. मी.

02/05/2024 01/06/2024 पहा (164 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २१८/1२, क्षेत्र 2-६७-०० हे . आर. , चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २१८/1२, क्षेत्र 2-६७-०० हे . आर. , चौ. मी.

02/05/2024 01/06/2024 पहा (310 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २१८/२, क्षेत्र १-६७-०० हे . आर. , चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – सारंगपुरी , ता. शहापूर जि . ठाणे येथील स. नं. /स. नं. २१८/२, क्षेत्र १-६७-०० हे . आर. , चौ. मी.

02/05/2024 01/06/2024 पहा (327 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आंबेखोर , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . ७/२/ब , क्षेत्र ३-२४-०० हे. आर चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आंबेखोर , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . ७/२/ब , क्षेत्र ३-२४-०० हे. आर चौ. मी.

16/04/2024 15/05/2024 पहा (308 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १७२ , क्षेत्र ९-९८-०० हे. आर चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १७२ , क्षेत्र ९-९८-०० हे. आर चौ. मी.

16/04/2024 15/05/2024 पहा (294 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १७१/१/१ , क्षेत्र २-७२-०० पैकी २-००-०० हे. आर चौ. मी. , स. नं . १७१/१/२ , क्षेत्र २-७२-०० पैकी ०-८०-०० हे. आर चौ. मी., स. नं . १७१/२/१ , क्षेत्र १-६१-०० पैकी १-४०-०० हे. आर चौ. मी., स. नं . १७१/२/२ , क्षेत्र ३-७६-०० पैकी ३-००-०० हे. आर चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील
स. नं . १७१/१/१ , क्षेत्र २-७२-०० पैकी २-००-०० हे. आर चौ. मी. ,
स. नं . १७१/१/२ , क्षेत्र २-७२-०० पैकी ०-८०-०० हे. आर चौ. मी.,
स. नं . १७१/२/१ , क्षेत्र १-६१-०० पैकी १-४०-०० हे. आर चौ. मी.,
स. नं . १७१/२/२ , क्षेत्र ३-७६-०० पैकी ३-००-०० हे. आर चौ. मी.

16/04/2024 15/05/2024 पहा (311 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १८०/३ , क्षेत्र ४-०४-०० हे. आर चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – आपटे , ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १८०/३ , क्षेत्र ४-०४-०० हे. आर चौ. मी.

16/04/2024 15/05/2024 पहा (198 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – कसारा, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १०/४ , क्षेत्र १-५२-०० हे. आर चौ. मी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटीस . मौजे – कसारा, ता. शहापूर , जि. ठाणे येथील स. नं . १०/४ , क्षेत्र १-५२-०० हे. आर चौ. मी.

16/04/2024 15/05/2024 पहा (371 KB)
उष्माघात बाबत उपाययोजना

उष्माघात बाबत उपाययोजना

16/04/2024 16/07/2024 पहा (7 MB)
संग्रहित