बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना परिशिष्ट – ७ ,परिशिष्ट -२ – शहापूर

शहापूर नगरपंचायत –  अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना परिशिष्ट – ७ ,परिशिष्ट -२

23/11/2021 30/11/2021 पहा (5 MB)
अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना परिशिष्ट – ७ ,परिशिष्ट -२ – मुरबाड

मुरबाड नगरपंचायत –  अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना परिशिष्ट – ७ ,परिशिष्ट -२

23/11/2021 30/11/2021 पहा (6 MB)
ना.ज.क.धा. अधिनियम १९७६ चे कलम २० खालील योजनांची यादी

ना.ज.क.धा. अधिनियम १९७६ चे कलम २० खालील विविध  प्रयोजनार्थ व औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देणेत आलेल्या योजनांची यादी

07/06/2021 07/06/2023 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 जाहिर निवेदन

नागरिकांच्या माहितीसाठी जाहिर निवेदनाद्वारे URL प्रसिध्दीबाबत

28/09/2021 30/09/2022 पहा (260 KB)
तपासणी पथके – जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट शासन

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट शासन व इतर – सनियंत्रण समिती पथका बाबतची माहिती .

08/09/2021 10/10/2022 पहा (828 KB)
टाटा पॉवर कंपनी कडून विद्युत वाहिनीसाठी मौजे देसाई ता .जि.ठाणे  येथील जमिनी संपादित करनेकामी नमुना १ ची नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत

टाटा पॉवर कंपनी कडून अति उच्च दाबाची विद्युत वाहिनीसाठी मौजे देसाई ता .जि.ठाणे  येथील जमिनी  मनोरा उभारणी साठी संपादित करनेकामी नमुना १ ची नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत.

01/09/2021 28/02/2022 पहा (544 KB)
कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे कसारा बु.

कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश  – मौजे कसारा बु. ता.शहापूर एसआर क्र. 05-2021

13/07/2021 12/07/2022 पहा (2 MB)
कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे सावरोली

कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश मौजे सावरोली ता.शहापूर एसआर क्र. 9-2021

13/07/2021 12/07/2022 पहा (2 MB)
कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे वेहळोली

कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश  – मौजे वेहळोली ता.शहापूर एसआर क्र.04-2021

13/07/2021 12/07/2022 पहा (2 MB)
कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे गोलभण

कल्याण-कसारा तिस-या रेल्वे लाईन करिता प्रदान केलेल्या जमिनींचे आदेश – मौजे गोलभण ता. शहापूर एस. आर.क्र ६/२०२१.

13/07/2021 13/07/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित