बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे. घोडबंदर ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १२८/९ या जमिनीमध्ये नियोजीत ६०. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (१) व (२) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे. घोडबंदर ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १२८/९ या जमिनीमध्ये नियोजीत ६०. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (१) व (२) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

08/12/2023 07/01/2024 पहा (1 MB)
मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे. चेणे ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १,२,९०,९१ व १४८ या जमिनीमध्ये नियोजीत १८. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (१) व (२) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे. चेणे ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १,२,९०,९१ व १४८ या जमिनीमध्ये नियोजीत १८. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (१) व (२) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

08/12/2023 07/12/2024 पहा (1 MB)
लोकशाही दिन डिसेंबर २०२३

लोकशाही दिन डिसेंबर २०२३

05/12/2023 22/12/2023 पहा (667 KB)
मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे . घोडबंदर. ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १२८/९ मधील खाजगी क्षेम नियोजीत ६०. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

मिरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या मंजुर विकास योजने मधील मौजे . घोडबंदर. ता. जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं . १२८/९ मधील खाजगी क्षेम नियोजीत ६०. ०० मी. रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजना करीता रस्ता विकसित करणेकामी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९(१) ची अधिसुचना प्रसिध्द करणेकामी .

01/12/2023 31/12/2023 पहा (196 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटिस मौजे – वरसावे , ता. जि. ठाणे येथील ग.नं ./स.नं . ४३/१ , क्षेत्र ०-४०-५० हे. आर.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटिस मौजे – वरसावे , ता. जि. ठाणे येथील ग.नं ./स.नं . ४३/१ , क्षेत्र ०-४०-५० हे. आर.

28/11/2023 27/12/2023 पहा (319 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटिस मौजे – येवई , ता. भिवंडी जि. ठाणे येथील ग. नं ./स. नं . ५/७/अ/१/२ , क्षेत्र ०-२७-१० हे. आर. , ग. नं ./स. नं . ५/३/अ/२ , क्षेत्र ०-२२-५० हे. आर. ,ग. नं ./स. नं . ५/३/अ/१ , क्षेत्र ०-२२-३० हे. आर.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची नोटिस मौजे – येवई , ता. भिवंडी जि. ठाणे येथील ग. नं ./स. नं . ५/७/अ/१/२ , क्षेत्र ०-२७-१० हे. आर. , ग. नं ./स. नं . ५/३/अ/२ , क्षेत्र ०-२२-५० हे. आर. ,ग. नं ./स. नं . ५/३/अ/१ , क्षेत्र ०-२२-३० हे. आर.

24/11/2023 23/12/2023 पहा (289 KB)
महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा गट -अ मधील रिक्त पदे निव्वळ कंत्राटी स्वरूपात भरणेकरीता अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा गट -अ मधील रिक्त पदे निव्वळ कंत्राटी स्वरूपात भरणेकरीता अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

24/11/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
मौजे-चेणे, ता.जि.ठाणे येथील सर्व्हे नं.1,2,90,91 व 148 मधील खाजगी क्षेत्र 0-67-39 हे.आर. चौ.मी. क्षेत्र नियोजीत 18-00 मी.रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता रस्ता विकसीत करणेकामी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 वे कलम 126 पोटकलम (4) सह भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनरचना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) नुसार दि.08/11/2023 रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणेत आलेली अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे

मौजे-चेणे, ता.जि.ठाणे येथील सर्व्हे नं.1,2,90,91 व 148 मधील खाजगी क्षेत्र 0-67-39 हे.आर. चौ.मी. क्षेत्र नियोजीत 18-00 मी.रुंद रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता रस्ता विकसीत करणेकामी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 वे कलम 126 पोटकलम (4) सह भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनरचना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) नुसार दि.08/11/2023 रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणेत आलेली अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे

21/11/2023 20/12/2023 पहा (219 KB)
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्रातील मौजे पूर्णा ,केवणी ,कोपर व राहनाळ या गावातील डी पी रास्ता विकसित करण्यासाठी भूसंपादन करण्याकरिता कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेस मुदतवाढ मिळणेबाबत .

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्रातील मौजे पूर्णा ,केवणी ,कोपर व राहनाळ या गावातील डी पी रास्ता विकसित करण्यासाठी भूसंपादन करण्याकरिता कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेस मुदतवाढ मिळणेबाबत .

21/09/2023 20/03/2024 पहा (998 KB)
मेट्रो मार्गिका -५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) साठी भूसंपादन करण्याकरिता भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम २५ नुसार सहा (०६) महिन्यांकरिता मुदतवाढ मिळणेबाबत

मेट्रो मार्गिका -५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) साठी भूसंपादन करण्याकरिता भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम २५ नुसार सहा (०६) महिन्यांकरिता मुदतवाढ मिळणेबाबत

24/08/2023 23/02/2024 पहा (981 KB)
संग्रहित