बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक संचिका
राज्य राखीव पोलीस दल गट क्र. ११ नवी मुंबई साठी संपादित करावयाच्या मौजे बाळे, ता. जी. ठाणे येथील स. नं. व क्षेत्र दर्शविणारे नमुना-१ मधील नोटीस दि. १-९-२०२०

राज्य राखीव पोलीस दल गट क्र. ११ नवी मुंबई साठी संपादित करावयाच्या मौजे बाळे, ता. जी. ठाणे येथील स. नं. व क्षेत्र दर्शविणारे नमुना-१ मधील नोटीस दि. १-९-२०२०

22/09/2020 21/10/2020 पहा (124 KB)
भूमीसंपादन व जमीन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्अयाचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९(२) अन्वये मौजे बेतवडे व मौजे आगासन ता.जि. -ठाणे येथील अधिसूचना

भूमीसंपादन व जमीन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्अयाचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९(२) अन्वये मौजे बेतवडे व मौजे आगासन ता.जि. -ठाणे येथील अधिसूचना

10/09/2020 10/10/2020 पहा (74 KB)
संग्रहित