बंद

वीज

ठाणे नागरी मंडळ

ईमेल : sethane[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25829154
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

ठाणे विभाग – I

ईमेल : eethane1[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25826911
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

ठाणे विभाग – II

ईमेल : eethane2[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25824866
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

ठाणे विभाग – III

ईमेल : eethane3[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25492014
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्र, भांडुप

ईमेल : secccc[at]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 18002003435
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in

वागळे इस्टेट विभाग

ईमेल : eewagleestate[at]ho[dot]mahadiscom[dot]in
दूरध्वनी : 022-25826655
वेबसाइट दुवा : https://www.mahadiscom.in